Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα λειτουργίας και αναγκαία αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 10287
Ημερ. Κατάθεσης:
22-04-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :Ανάπτυξης
                                         Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων
                                         Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας και αναγκαία αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Καλαμάτας.

Πριν από 9 μήνες, στις 22-7-2004, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Επιχειρήσεων της Ευρύτερης Βιομηχανικής Περιοχής Καλαμάτας, απέστειλε αναλυτικό Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, αναφερόμενος στα πολυάριθμα προβλήματα της Βιομηχανικής Περιοχής Καλαμάτας, (ιδιοκτησίας σήμερα της ΒΙΠΕ Α.Ε, του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς) και ζητώντας την παρέμβαση και την έμπρακτη υποστήριξή τους για άμεση επίλυση των προβλημάτων αυτών.

‘Εκτοτε, οι προβληματισμοί των επιχειρηματιών της ΒΙΠΕ και των παραγωγικών φορέων της περιοχής συνεχίζονται, τα δε προβλήματα πολλαπλασιάζονται και εντείνονται ανενόχλητα, χωρίς υπάρξει καμιά εξέλιξη για την επίλυσή τους.

Η δημιουργία της ΒΙΠΕ Καλαμάτας πριν από 15 χρόνια, αγκαλιάστηκε από τον επιχειρηματικό κόσμο της Μεσσηνίας, ως σημαντικός καταλύτης και πόλος ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς, οι προσδοκίες απεδείχθησαν τελικά δυσανάλογες, σε σύγκριση με το ισχνό τελικό αποτέλεσμα, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που δεν λύθηκαν ούτε από την τότε ιδιοκτήτρια ΕΤΒΑ, ούτε από τους φορείς που ήταν αρμόδιοι να υποστηρίξουν τη ΒΙΠΕ με τις αναγκαίες υποδομές.

Τα προβλήματα που υποβαθμίζουν σήμερα τη λειτουργία της ΒΙΠΕ, λειτουργώντας αποτρεπτικά για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία ανάδειξης, αξιοποίησης και αναβάθμισής της, είναι ενδεικτικά τα εξής:

  • η εγκατάσταση τσιγγάνων στην περιοχή, με αποτέλεσμα την απαράδεκτη «γκετοποίηση» και υποβάθμισή της, χωρίς να έχει μέχρι σήμερα βρεθεί λύση κατάλληλης μεταστέγασής τους, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητά τους, αλλά και με την αναγκαία διασφάλιση σε αυτούς ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης, κατάλληλων υποδομών ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, υγιεινής κλπ.

  • ο ανεπαρκής φωτισμός, σε συνδυασμό με σημαντικά προβλήματα ασφάλειας και αστυνόμευσης στην περιοχή

  • η απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση του οδικού δικτύου που περιβάλλει τη ΒΙΠΕ ή εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτήν από την Εθνική Οδό, την πρόσβαση προς το λιμάνι της Καλαμάτας κλπ.

  • σοβαρά προβλήματα καθαριότητας και υγεινής, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν προβλήματα πιστοποίησης ποιότητας κατά HACCP & ISO, ή να κινδυνεύουν με ανάκληση αυτής, ακόμα και με κλείσιμο.

  • η ανάγκη επέκτασης του δικτύου ύδρευσης, σωστής συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου αποχέτευσης

  • η ανάγκη βελτίωσης βασικών παροχών ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών κλπ.

  • οι υψηλές επιβαρύνσεις των επιχειρηματιών για τη χρήση της ΒΙΠΕ, κλπ.

Επειδή όλα τα παραπάνω προβλήματα και πολλά άλλα, συναρμοδιότητας πολυάριθμων Υπουργείων και φορέων, εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο όχι απλώς για τη σωστή, αλλά και για τη στοιχειωδώς αποδεκτή λειτουργία της ΒΙΠΕ Καλαμάτας, καθώς και σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας στην περιοχή, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να έχει ως πόλο έλξης και σημείο αιχμής τη ΒΙΠΕ,

Επειδή τα ανωτέρω προβλήματα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να επαφίενται στον πατριωτισμό των επιχειρηματιών, οι οποίοι με δυσκολία παραμένουν στη ΒΙΠΕ, ή να εξαρτώνται αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς και τα μέσα της ιδιοκτήτριας εταιρείας ΒΙΠΕ Α.Ε, χωρίς η Πολιτεία να εντάξει αυτή την υπόθεση στους αναπτυξιακούς της σχεδιασμούς και να την ενισχύσει με κατάλληλα μέσα, πόρους και υποδομές,

Επειδή υπάρχουν και δυνατότητες και αντίστοιχα αιτήματα των παραγωγικών φορέων της Μεσσηνίας για ουσιαστική αξιοποίηση και ανάδειξη της ΒΙΠΕ, με τη δημιουργία Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου σε τμήμα της έκτασής της, κάτι που αναμφίβολα θα αναδείξει και θα προάγει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  • Είναι σε γνώση της κατάστασης και των προβλημάτων της ΒΙΠΕ Καλαμάτας; Εάν ναι, τι μέτρα έλαβαν μέχρι σήμερα για την αντιμετώπισή τους;

  • Κατά πόσον η αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Καλαμάτας εντάσσεται στο σχεδιασμό τους για βελτίωση του οδικού δικτύου και των λοιπών αναγκαίων υποδομών πρόσβασης και λειτουργικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων στη συγκεκριμένη περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας;

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της εν λόγω ΒΙΠΕ, για την αναγκαία αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και των υποδομών της;

  • Τι πόρους και τι μέσα προτίθενται να διαθέσουν, από εθνικά ή κοινοτικά κονδύλια, ώστε να προωθηθεί η δημιουργία Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και γενικότερα να αξιοποιηθεί πλήρως και σε σύγχρονα πλαίσια η ΒΙΠΕ Καλαμάτας;

   Αθήνα, 22 Απριλίου 2005  

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς