Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΤΕΒΕ-ΤΣΑ-ΤΑΕ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», Δήμου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:5449
Ημερ. Κατάθεσης; 14-04-05

Αθήνα, 11 Απριλίου 2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Αιτήματα Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΤΕΒΕ-ΤΣΑ-ΤΑΕ
«Η ΜΕΡΙΜΝΑ», Δήμου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 29-3-2005 Υπόμνημα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΤΕΒΕ-ΤΣΑ-ΤΑΕ «Η Μέριμνα», Δήμου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται η γενικότερη βελτίωση των παροχών υγείας για τους συνταξιούχους της περιοχής, η προσθήκη απογευματινού γιατρού, η λειτουργία μικροβιολογικού εργαστηρίου και η τοποθέτηση οδοντιάτρου.

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει άμεση μέριμνα για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων από το ΙΚΑ και τους λοιπούς αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, διότι οι ηλικιωμένοι απόμαχοι της εργασίας του Δήμου Μεσσήνης δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με εναλλακτικούς τρόπους, ούτε μπορούν να μετακινούνται στην Καλαμάτα για το σκοπό αυτό.

                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς