Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εγκατάλειψη του ελαιοκομικού τομέα από την Κυβέρνηση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :55
Ημερομηνία Κατάθεσης :.20.02.2009

 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΘΕΜΑ: «Εγκατάλειψη του ελαιοκομικού τομέα από την Κυβέρνηση».

Σήμερα, ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός βιώνει τη χειρότερη μείωση της τελευταίας 20ετίας στην τιμή του προϊόντος του, την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής εκτινάσσεται στα ύψη. Το αποτέλεσμα είναι, η τρέχουσα τιμή του ελαιολάδου που μόλις φτάνει τα 2 ευρώ το κιλό, να μην καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής του!

Οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας το ήδη συρρικνωμένο εισόδημα τους να μειώνεται ακόμα περισσότερο.

Ενώ το ελαιόλαδο είναι σημαντικό κομμάτι του εθνικού μας πλούτου, δυστυχώς παραμένει αναξιοποίητο, αφού η δεδομένη υπεροχή του δεν μετατρέπεται σε οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς, λόγω των χαμηλών τιμών που αυτοί εισπράττουν και τούτο παρά τις σοβαρά υψηλότερες τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής (η ψαλίδα τιμών παραγωγού-καταναλωτή ανέρχεται στο 1:3).

Το Έτος Ελαιολάδου, όπως ονόμασε το έτος 2006 η κυβέρνηση, έχει προ πολλού τελειώσει και δεν έχει γίνει ακόμα ένας σοβαρός απολογισμός των ενεργειών προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές, των εκδηλώσεων, των βραβεύσεων, του κόστους όλων αυτών και αν συνέβαλαν στη βελτίωση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών.

Οι εξαγωγές τυποποιημένου επώνυμου ελαιολάδου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 2007, δεν ξεπερνούν τους 20 χιλ. τόνους και αποτελούν ποσοστό 13,8% του συνόλου των εξαγωγών. Το μερίδιο του επωνύμου ελληνικού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά του προϊόντος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο, καθώς δεν ξεπερνά το 2,9%. Το μερίδιο αυτό σε επίπεδο ΕΕ-25 είναι 4,4% και σε επίπεδο τρίτων χωρών 2,2%. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως απογοητευτικά, λαμβανομένης υπόψη της ανώτερης ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου.

Σε επίπεδο αποφάσεων της Ε.Ε., το μέτρο της υποχρεωτικής αναγραφής στις ετικέτες του εμφιαλωμένου ελαιολάδου των χωρών προέλευσης του προϊόντος, που το δέχτηκε με ικανοποίηση ο αγροτικός κόσμος δεδομένου ότι ικανοποίησε ένα χρόνιο αίτημα τους, εγκλωβίστηκε στην κυβερνητική απραξία και στην εγχώρια γραφειοκρατία. Η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. 317384/6.8.2008, με την οποία είχε αποφασιστεί ότι από 6/11/08 θα υποχρεώνονταν όλες οι εταιρείες τυποποίησης ελαιολάδου να αναγράφουν την χώρα προέλευσης του ελαιοκάρπου και ελαιολάδου που τυποποιούν. Το μέτρο αυτό είχε σαν στόχο την καταπολέμηση της νοθείας και της παραπλάνησης της κοινής γνώμης, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής τι λάδι καταναλώνει. Αποτελούσε ταυτόχρονα ένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας του Έλληνα παραγωγού και της ανώτερης ποιότητας του ελληνικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου από προσμίξεις με άλλα εισαγόμενα υποβαθμισμένα ελαιόλαδα.

Η εφαρμογή όμως του μέτρου απαιτούσε ουσιαστικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση της νοθείας, αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Αντί όμως η κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βέβαια στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που πραγματοποιούν ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή της, επέλεξε να αναστείλει την Κ.Υ.Α. (317384/6.8.08).

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι απαιτούνται:

         σε εθνικό επίπεδο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για τον ελαιοκομικό τομέα, κυρίως για τη στήριξη της καλλιέργειας και την ποιοτική της αναβάθμιση (τυποποίηση, επωνυμοποίηση, εντατικοποίηση ελέγχων   για   τον   περιορισμό   της   νοθείας   και   της   ελληνοποίησης εισαγομένων προϊόντων). Απαιτείται ακόμα η ενεργή συμβολή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση των διαδικασιών επωνυμοποίησης   του   ελαιολάδου   της   κάθε γεωγραφικής   περιοχής (Π.Ο.Π.)   καθώς   και   των   Τοπικών   Συμφώνων   Ποιότητας   που   θα συνδέσουν την παραγωγή με την κατανάλωση και τον τουρισμό.

         σε   ευρωπαϊκό   επίπεδο,   ο   σχεδιασμός   ενεργειών   με   κοινό παρονομαστή την ποιοτική υπεροχή του ελληνικού ελαιολάδου και η διεκδίκηση υποστηρικτικών μέτρων σήμανσης και διαχωρισμού του από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ή/και τα βάσει προτιμησιακών συμφωνιών εισαγόμενα ελαιόλαδα, όπως:

-   Τον σαφή διαχωρισμό των ποιοτικών κατηγοριών του ελαιολάδου.

- Την τροποποίηση του Κοινοτικού Κανονισμού 1019/02, ώστε να αναγράφεται η ακριβής   χώρα προέλευσης του ελαιολάδου και όχι απλά «ελαιόλαδο Ε.Ε» ή «ελαιόλαδο εκτός Ε.Ε».

- Την αξιοποίηση της συμμαχίας που μας ζήτησε η Ιταλία για την προώθηση στην Ε.Ε. μιας ανώτερης κατηγορίας, πέραν αυτής του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.

- Την      αναπροσαρμογή     του      μέτρου     της      «ιδιωτικής

αποθεματοποίησης»,   όταν   οι   τιμές   του   έξτρα   παρθένου

αγγίζουν τα 2,5   ευρώ /κιλό   και αύξηση   της ανά κιλό επιχορήγησης.

- Την τροποποίηση του άρθρου 6 του Κοινοτικού Κανονισμού 1019/02 που επιτρέπει πρόσμιξη ελαιόλαδου με σπορέλαια.

 
Επερωτάταιη κυβέρνηση:

1. Για τη μη προώθηση, μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με τις άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε., κατάλληλων μέτρων για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών και τη διασφάλιση διαφάνειας στις αγορές.

2. Για την παράλειψη χάραξης εθνικής στρατηγικής για την προώθηση πιστοποιημένου     επώνυμου     έξτρα    παρθένου     ελαιολάδου     σε αναδυόμενες αγορές.

3. Για τη μη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) για την προβολή του ελαιολάδου σε αγορές-στόχους.

4.   Για τη   μη   δημιουργία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της νοθείας και των προσμίξεων στο ελαιόλαδο.

5. Για την αναστολή της ΚΥΑ 317384/6.8.08, που καθιστούσε και στη χώρα μας υποχρεωτική την αναγραφή της χώρας προέλευσης του ελαιολάδου, κάτι που η Ιταλία εφαρμόζει από τον Ιανουάριο του 2008.

                              
 

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

 
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ