Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Στελέχωση Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/2/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 7307
Ημερ. Κατάθεσης: 02-02-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Στελέχωση Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Με το Π.Δ. 502/28-09-1989 ( ΦΕΚ 215/Α/03-10-1989) ιδρύθηκε στην Καλαμάτα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) με την ταυτόχρονη κατάργηση του παραρτήματος στην Πάτρα. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τ.Ε.Ι. συστήθηκαν με την ίδια ιδρυτική πράξη, 120 θέσεις Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητών καθώς και Καθηγητών εφαρμογών.

Με το Φ.Ι./122355/Ε5/16-11-04 έγγραφό σας, εγκρίθηκε η κατανομή 90 μόνο θέσεων τακτικών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού για το εν λόγω Τ.Ε.Ι.

Η κατανομή αυτή έγινε στα πλαίσια της εφαρμογής Εθνικής Στρατηγικής και Πολιτικής στην εκπαίδευση ή είναι μέτρο αποσπασματικό και εντελώς σπασμωδικό που η Κυβέρνηση έλαβε αιφνιδιαστικά χωρίς ιδιαίτερη ή μάλλον μηδαμινή αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Το πρόβλημα επιτείνεται εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι από τις παραπάνω 90 εγκριθείσες θέσεις τακτικών καθηγητών έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα μόνο οι 45 θέσεις. Με τους 45 μόνιμους καθηγητές διαφόρων βαθμίδων καλύπτεται μόνο το 20% των εκπαιδευτικών αναγκών του Ιδρύματος. Δηλαδή έστω και αν το σύνολο των εγκεκριμένων οργανικών θέσεων πληρωνόταν, η κάλυψη του εκπαιδευτικού έργου με μόνιμο προσωπικό θα ήταν κάτω του 50% των εκπαιδευτικών αναγκών του ΤΕΙ Καλαμάτας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά έχει και σοβαρές ποιοτικές διαστάσεις, όταν δεν διατίθεται το απαιτούμενο μόνιμο εκπαιδευτικό δυναμικό που να καλύπτει συστηματικά, με την απαιτούμενη συνέχεια και προοπτική στην εργασιακή του σχέση, τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του εν λόγω ΤΕΙ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κα. Υπουργός:

    • Προτίθεται να εκδώσει νέα Υπουργική Απόφαση, ώστε να εγκριθούν και οι 120 θέσεις τακτικών Καθηγητών που προβλέπονται από την ιδρυτική πράξη των ΤΕΙ Καλαμάτας;

    • Είναι στις προτεραιότητές της να προκηρύξει την κάλυψη των 45 εγκρ ιθεισών θέσεων τακτικών Καθηγητών, που δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί, παρ’ ότι εγκρίθηκαν, για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία του Ιδρύματος;

Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2005

                                                       Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς