Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/1/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Προς την Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αθήνα, 27/1/2005
ΑΡ. Πρωτ. Βουλής 48

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση

Η επένδυση στη γνώση και στην καινοτομία είναι σήμερα παγκοσμίως το ισχυρότερο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Η ραγδαία εξέλιξη όχι μόνον της τεχνολογίας και των επιστημών αλλά και του οικονομικού γίγνεσθαι επιτάσσει επαρκές, μορφωμένο και κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Στρατηγική της Λισαβόνας για την Ανταγωνιστικότητα την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή συνδέεται άμεσα με την επένδυση για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και αναδεικνύει την δια βίου μάθηση ως ένα κατεξοχήν εργαλείο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την απασχόληση. Σε χώρες με υψηλή διαρθρωτική ανεργία, όπως η Ελλάδα, η ανάγκη επένδυσης σε εκπαίδευση και κατάρτιση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι ακόμη επιτακτικότερη.

Μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας άρχισε το 2002 εκτενής κοινωνικός διάλογος στο πόρισμα του οποίου βασίστηκε ο ν. 3191/2003 ο οποίος και καθιέρωσε για πρώτη φορά ένα Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση. Η συμμετοχή των φορέων πιστοποίησης των δύο συναρμοδίων Υπουργείων, ο στρατηγικός ρόλος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην λειτουργία του συστήματος αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για επιτυχία του εγχειρήματος. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα του κάθε πολίτη να πιστοποιεί τις γνώσεις και τα προσόντα του, ασχέτως του φορέα ή του τρόπου με τον οποίο τα απέκτησε. Κυρίως όμως θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και συνακόλουθα στην αύξηση της απασχόλησης.

Η σύνδεση εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης αποτελεί εκτός των άλλων και στρατηγική επιλογή στα πλαίσια του ’ξονα Ανθρώπινων Πόρων του Γ΄ΚΠΣ καθόσον διασφαλίζεται έτσι η συστηματοποίηση της προσπάθειας και η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος και του κύρους της επένδυσης στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην Ελλάδα. Έκτοτε η πορεία διαμόρφωσης και, μετά την ψήφιση του ν.3191/2003, η πορεία εφαρμογής του ΕΣΣΕΚΑ αναφέρεται στα ετήσια Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση της Ελλάδας.

Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κατορθώσει ακόμα να αποφασίσει ποια είναι η πολιτική της στο κρίσιμο αυτό ζήτημα που αγγίζει δύο από τα σημαντικότερα αγαθά για τον κάθε πολίτη, για την κάθε οικογένεια: την εκπαίδευση και τη δουλειά. Αρχικά εξαγγέλθηκε με πομπώδη τρόπο από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Απασχόλησης η σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Ανθρώπινων Πόρων. Έκτοτε, και παρά την μνημόνευση του συγκεκριμένου υπό σύσταση οργάνου στο τρέχον Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, αγνοείται η σχέση του με το ΕΣΕΕΚΑ και η τύχη του γενικότερα.

Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΚΤΕ Απασχόλησης του ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός διαφαίνεται να έχει την πρόθεση να εφαρμόσει τον σχετικό με το ΕΣΕΕΚΑ ν.3191/2003. Εντούτοις, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην εφαρμογή του, καμία κοινή πρωτοβουλία των συναρμοδίων Υπουργείων για ενεργοποίησή του. Έντεκα μήνες μετά τις εκλογές δεν έχουν καν συσταθεί τα όργανα της λειτουργίας του συστήματος, δηλαδή:

- η Επιτελική Επιτροπή Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και

-η Μονάδα Διοίκησης Έργου του ΕΚΕΠΙΣ για την επιστημονική και διοικητική στήριξη της Επιτελικής Επιτροπής.

Σε απάντηση της 5002/2004 Ερώτησης βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την καθυστέρηση ενεργοποίησης του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., ο Υπουργός Απασχόλησης, υπεκφεύγοντας, παρουσίασε στις 3-12-2004 την καθυστέρηση ως ευθύνη των κοινωνικών εταίρων που αργούν, ενώ τους έχει ζητηθεί από τον Σεπτέμβριο, να ορίσουν εκπρόσωπους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την έγκριση της στελέχωσης της Μονάδας Διοίκησης του ΕΚΕΠΙΣ. Κατά τα λοιπά, από την απάντηση ενημερωθήκαμε για λειτουργία άτυπης ομάδας εργασίας και άλλες γενικότητες, οι οποίες κινούνται σε άλλη κατεύθυνση από το πνεύμα λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού εργαλείου αντιμετώπισης της ανεργίας.

Επισημαίνουμε ότι η γενικότερη καθυστέρηση της εφαρμογής του ΕΣΕΕΚΑ εγκυμονεί και τον κίνδυνο απώλειας πόρων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και Απασχόλησης: εφόσον η χώρα αθέτησε τη δέσμευσή της για εφαρμογή του συστήματος ΕΣΕΕΚΑ έως το τέλος του 2004 υπάρχει άμεσος κίνδυνος ενεργοποίησης του άρθρου 34 του Κ.Π.Σ., και, ενδεχομένως, περικοπής της χρηματοδότησης.

Η πορεία αυτού του συστήματος θα συντελέσει τα μέγιστα στην αξιολόγηση της πορείας της χώρας στον τομέα των Ανθρωπίνων πόρων στο τρέχον ΚΠΣ και συνακόλουθα θα προσδιορίσει και τις εξελίξεις στο Δ΄ΚΠΣ, για το οποίο δεν διαφαίνεται καμία δραστηριοποίηση της κυβέρνησης σχετικά με τον άξονα των Ανθρωπίνων πόρων.

Επιπλέον, παρότι τα δύο Υπουργεία θα πρέπει να συνεργάζονται στενά προς την κατεύθυνση της σύνδεσης Απασχόλησης και Εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι λειτουργούν ως κλειστά συστήματα, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται πρόταση σχεδίου νόμου για τη δια βίου μάθηση το οποίο αντιμετωπίζει τη δια βίου μάθηση ως αποκλειστική σχεδόν ευθύνη του εν λόγω υπουργείου, αγνοώντας πλήρως τη λειτουργία του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και διατηρώντας για το Υπουργείο Απασχόλησης μικρό και συμπληρωματικό ρόλο.

Δεδομένης της εμφανούς πολιτικής σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί και επεκτείνεται, και υποστηρίζοντας την κεφαλαιώδη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση για την αποτελεσματικότητα της επένδυσης στη γνώση και την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας,

Επερωτώνται οι Υπουργοί:

  • Για τη σύγχυση και τις αλληλοαναιρούμενες πολιτικές και δηλώσεις στο κρίσιμο ζήτημα της σύνδεσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις πολιτικές κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

  • Για την καθυστέρηση στην εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση.

  • Για την αθέτηση των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας στην Ε.Ε. μέσω του Γ΄ΚΠΣ και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση που συνεπιφέρει σοβαρότατο κίνδυνο απώλειας πόρων.

  • Για την ανυπαρξία σχεδιασμού και σχετικής προετοιμασίας για το Ανθρώπινο Δυναμικό ενόψει του Δ’ ΚΠΣ.

  • Για την παντελή ασυνεννοησία των Υπουργείων Απασχόλησης και Παιδείας στο μείζον αυτό ζήτημα, τα οποία δρουν χωρίς στρατηγική και χωρίς συνεννόηση με ασύνδετες μεταξύ τους προσπάθειες στοιχειώδους διαχείρισης.

Οι επερωτώντες βουλευτές:

ΤΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ