Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/1/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα

                      ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων.

 

Σχετ α)Το 35827/25-11-2004 έγγραφο ΟΓΑ
β)Η από 18/01/2005 αίτηση

Κύριε Υπουργέ,

Ο πολύτεκνος Χρήστος Διακουμέας, πατέρας πέντε ανηλίκων τέκνων και δικαιούχος, ως έχων την επιμέλειά τους, πολυτεκνικού επιδόματος, μου διαβίβασε την από 18/01/2005 αίτηση με την οποία ζητά από τον ΟΓΑ τη χορήγηση ισόβιας σύνταξης μετά την οριστική, λόγω ενηλικίωσης του τελευταίου τέκνου του, διακοπή του επιδόματος αυτού.

Ο ΟΓΑ με το ανωτέρω σχετικό ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι ισόβια σύνταξη χορηγείται μόνο στη μητέρα.

Σύμφωνα με το Ν.1892/90 η μητέρα δικαιούται ισόβιας σύνταξης με την προϋπόθεση να μην έχει υπαιτίως εγκαταλείψει τα παιδιά της. Στην προκειμένη περίπτωση η μητέρα από δεκαπενταετίας έχει εγκαταλείψει τα παιδιά της και ως εκ τούτου δεν συντρέχει στο πρόσωπό της η προϋπόθεση της χορήγησης ισόβιας σύνταξης.

Ο ίδιος όμως Νόμος δεν αναγνωρίζει αντίστοιχο δικαίωμα για τον έχοντα την επιμέλεια των τέκνων και δικαιούχο του πολυτεκνικού επιδόματος που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο αιτών. Είναι προφανές ότι πρόκειται ή περί κενού Νόμου το οποίο χρήζει ειδικής ερμηνείας ή μάλλον περί Νόμου αναχρονιστικού καθ’όσον, η συγκεκριμένη διάταξη του εξακολουθεί να ισχύει και μετά την θέση σε εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 4 παρ.2 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ.1, διατάξεις αντίθετες προς το ανωτέρω άρθρο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση τους με Νόμο έως την 31/12/1982.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαπραττόμενη αδικία και ανισότητα στα πλαίσια της προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του πολίτη

  • Σκοπεύει να καταθέσει ερώτημα στο Ν.Σ.Κ περί ερμηνείας των σχετικών διατάξεων του Ν.1892/90;

  • Είναι στις προθέσεις του να εισάγει προς συζήτηση πρόταση τροπολογίας ή προσθήκης στον ανωτέρω Νόμο ώστε η υφιστάμενη διάταξη του Ν.1892/90, ως αντίθετη προς το άρθρο 4 παρ.2 του Συντάγματος να παύσει να ισχύει(σχετ.το αρθρο 116 παρ.1 του Συντάγματος);

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2005

                                                                                         Ο βουλευτής

   

                                                     Δημήτρης Κουσελάς