Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υλοποίηση επενδυτικού νόμου 3299/04 στον Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :13938/562
Ημερομηνία Κατάθεσης :06.02.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση επενδυτικού νόμου 3299/04 στον Νομό Μεσσηνίας.  

Ο επενδυτικός νόμος 3299/04 έχει ήδη λειτουργήσει επί αρκετά χρόνια. Πέραν όμως κάποιων περιστασιακών πληροφοριών για τις υποβληθείσες αιτήσεις, δεν διατίθεται σαφής και ακριβής πληροφόρηση για τα όντως εγκριθέντα, μέχρι σήμερα, επενδυτικά σχέδια για κάθε Νομό της χώρας. Επειδή ο νομός Μεσσηνίας συγκαταλέγεται μεταξύ των νομών που έχουν άμεση και αυξημένη ανάγκη επενδυτικών σχεδίων ώστε να καλύψει την αναπτυξιακή του υστέρηση και να δημιουργήσει βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης σε σύγχρονους και βιώσιμους τομείς, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-          Πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν συνολικά κατατεθεί από την έναρξη ισχύος του ν. 3299/04 μέχρι σήμερα για τον Νομό Μεσσηνίας ανά τομέα δραστηριότητας (λ.χ. τουρισμός, υπηρεσίες κλπ), σε τι ποσά αντιστοιχούν συνολικά και πόσες  θέσεις εργασίας θα δημιουργούσαν;

-          Πόσα από αυτά τα σχέδια έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, σε ποιους τομείς, σε τι ποσά επενδύσεων αντιστοιχούν και πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργήσει ή προβλέπεται να δημιουργήσουν στον νομό Μεσσηνίας; 

Ζητείται να κατατεθούν τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά στοιχεία και έγγραφα αιτήσεων-εγκρίσεων, ποσών και δημιουργίας απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων για τον Νομό Μεσσηνίας από την έναρξη εφαρμογής του νόμου μέχρι σήμερα, ανά τομέα παραγωγής.

                                                                         Αθήνα,  6 Φεβρουαρίου 2009

Ο βουλευτής