Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Η ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/9/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 14370/1787
Ημερομηνία Κατάθεσης: 22.09.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά

ΘΕΜΑ: Η ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου.

Η χώρα μας όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν ετησίως εκθέσεις προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την 331/2001/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θέτει «ελάχιστες απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», θεσπίζοντας έτσι μια εναρμονισμένη μέθοδο για τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων.

Οι εν λόγω Εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Αρχών Επιθεώρησης, το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και τον εξοπλισμό που διαθέτουν, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, που διενήργησαν.

Η δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών περιβαλλοντικού ελέγχου, που ήταν απολύτως αναγκαίοι και είχαν στόχο την ενδυνάμωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, υλοποιήθηκε στη χώρα μας με το Ν. 1650/1986 για την «Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), με τον οποίο θεσπίστηκαν και οι κατάλληλες διατάξεις.

Για να ενισχυθεί αποτελεσματικά η προστασία του περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), με βασική αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

Όμως η Ε.Υ.Ε.Π., η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έπεσε θύμα της άκρατης κομματικοποίησης της κυβέρνησης της Ν. Δημοκρατίας, με συνέπεια την αντικατάσταση της επικεφαλής της ΕΥΕΠ, η οποία είχε τοποθετηθεί με κριτήρια την βαθεία γνώση και διεθνή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας.

Έκτοτε η ΕΥΕΠ υπολειτουργεί, όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου, δίνοντας την εικόνα μιας υπηρεσίας χωρίς συγκεκριμένο προγραμματισμό και οργάνωση.

Οι έλεγχοι διενεργούνται συνήθως κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή κατόπιν σοβαρών καταγγελιών και όχι βάσει προγραμματισμού, ενώ ο αριθμός των ελεγχόμενων έργων και δραστηριοτήτων ετησίως είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής.

Δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής των υφιστάμενων ή/και νέων (υπό αδειοδότηση) έργων και δραστηριοτήτων και δεν καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 331/2001/ΕΚ Σύστασης.

Καταστρατηγούνται στοιχειώδεις κανόνες κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο τοπίο και το ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον, όσο και στο φυσικό περιβάλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω Ερωτάται ο Υπουργός:

  • Γιατί δεν κατατέθηκε η ετήσια Έκθεση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ΕΥΕΠ , όπως προβλέπεται και ως όφειλε, με αποτέλεσμα να εκτίθεται η χώρα μας ;

  • Γιατί η ΕΥΕΠ λειτουργεί χωρίς ανοιχτό πρόγραμμα ελέγχων, όπως επιβάλλεται από την ως άνω Σύσταση, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να χαρακτηρίζονται μονομερείς και μεροληπτικοί;

  • Ποιοι φορείς, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, έχουν ελεγχθεί τα δύο τελευταία χρόνια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων;

  • Ποιες ποινές εισηγήθηκαν οι επιθεωρητές, ποιες από αυτές επιβλήθηκαν στους παραβάτες και ποιες έτυχαν κάποιας διευθέτησης ;

Ζητείται να κατατεθούν :

  • Τα σχετικά έγγραφα και οι πίνακες με τους Φορείς που έγιναν αντικείμενο ελέγχων, τις ποινές που εισηγήθηκαν οι επιθεωρητές, τις ποινές που επιβλήθηκαν και κάθε σχετικό έγγραφο.

  • Τα προγράμματα ελέγχων για το 2005 και το 2006.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

ΜΠΕΝΟΣ Σ.

ΒΡΕΤΤΟΣ Κ.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Ι.

ΑΗΔΟΝΗΣ Χ.

ΑΛΕΥΡΑΣ Α.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Μ.

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Γ.

ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.

ΒΕΡΕΛΗΣ Χ.

ΒΛΑΤΗΣ Ι.

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Π.

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ Θ.

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κ.

ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δ.

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι.

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Α.

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Σ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ Δ.

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Π.

ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ν.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Β.