Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα κτηνοτρόφων Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 13611
Ημερ. Κατάθεσης:
28-08-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Προβλήματα κτηνοτρόφων Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Ν. Μεσσηνίας.

Βάσει της με αριθ. 135466/24-6-2005 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι παλιοί δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση κατοχής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταβλικών τους εγκαταστάσεων.

Αντίθετα, οι κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας με την 586/130492/11-8-01 ΚΥΑ, (παλιοί που ανανεώνουν τη σύμβασή τους ή νέοι στο πρόγραμμα), είναι υποχρεωμένοι να έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των στάβλων τους.

Η διαδικασία έκδοσης της άδειας αυτής είναι χρονοβόρα, και έχει κόστος, το οποίο οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να το καλύψουν. Για τη λήψη της άδειας αρκετές φορές απαιτείται και άδεια της Πολεοδομίας για τους στάβλους, παρ’ ότι αυτοί είναι κτισμένοι εδω και πολλά χρόνια, σε εκτός οικισμών ορεινές περιοχές, με αποτέλεσμα το κόστος αυτό να αυξάνει σημαντικά. Τούτο, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιδοτήθηκαν κατά το παρελθόν από διάφορα προγράμματα χωρίς να απαιτείται άδεια, ιδίως στις περιπτώσεις που οι στάβλοι λειτουργούσαν εκτός οικισμών, στα βουνά. Το ίδιο συνέβαινε και με το ζωϊκό κεφάλαιο, το οποίο επιδοτείτο από εξισωτική αποζημίωση, επιλέξιμα κλπ, χωρίς να ζητηθεί από τους κτηνοτρόφους άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

-την ιδιαίτερη σημασία, αλλά και την πραγματική κατάσταση των κτηνοτρόφων της βιολογικής κτηνοτροφίας, οι οποίοι πέραν των γενικότερων προβλημάτων της συμβατικής κτηνοτροφίας αντιμετωπίζουν επι πλέον την έλλειψη υποδομών, όπως ειδικών σφαγείων, το υψηλό κόστος και την ανεπάρκεια βιολογικών ζωοτροφών κλπ., με αποτέλεσμα τα προϊόντα τους να μην απολαμβάνουν τις κατάλληλες τιμές και να πλήττεται το εισόδημά τους,

-την έλλειψη πιστοποιημένων σφαγείων στο Ν. Μεσσηνίας, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου, διότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε σφαγεία άλλων νομών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να τροποποιήσει την οικεία Υπουργική Απόφαση και να απαλλάξει όλες τις υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις βιολογικής κτηνοτροφίας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος και για τη γενικότερη ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας στο Νομό Μεσσηνίας;

  • Προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία πιστοποιημένων σφαγείων στο Ν. Μεσσηνίας;

    Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006

    Ο βουλευτής

                   Δημήτρης Κουσελάς