Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Χρηματοοικονομικό ”αλισβερίσι” με τις καταθέσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 9615/1379
Ημερομηνία Κατάθεσης: 06.04.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικό ”αλισβερίσι” με τις καταθέσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

Δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ, που προέρχονται από τις καταθέσεις χιλιάδων Ελλήνων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), ετοιμάζεται να χαρίσει η Κυβέρνηση της Ν.Δ. σε ιδιωτικές τράπεζες, προκειμένου να μειώσει με λογιστικά τεχνάσματα το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Συγκεκριμένα:

 • Με το N. 3301/2004, προβλέφθηκε η δυνατότητα με απλή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να μεταφέρονται στον Προϋπολογισμό κέρδη και αποθεματικά του Τ.Π.Δ. Στο άρθρο 22 αναφέρεται: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή όχι των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄), θα διατίθεται προς το Δημόσιο: α) ποσοστό ανώτερο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των καθαρών κερδών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3003/1954 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) και/ή β) τμήμα ή και το σύνολο των αποθεματικών κεφαλαίων του Τ.Π.Δ. Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου».

 • Για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2006 και την κάλυψη της «μαύρης τρύπας», το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει προβλέψει έσοδα ύψους 1,1 δις Ευρώ και από έκτακτα μερίσματα, μεταξύ των οποίων και του Τ.Π.Δ., που θα προέλθουν από τα κέρδη και τα αποθεματικά του πιστωτικού ιδρύματος, με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για την εγγραφή αυτών των εσόδων στον Προϋπολογισμό να εκκρεμεί ακόμη.
  Με την ιδιότυπη αυτή αφαίμαξη, το Τ.Π.Δ. θα στερηθεί πολύτιμων αποθεματικών για την εφαρμογή της δανειοδοτικής του πολιτικής, η οποία έχει εθνική σημασία, αφού χορηγούνται δάνεια σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους με ειδικούς όρους και χαμηλό κόστος.

 • Προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργείται με την συγκεκριμένη πολιτική στα αποθεματικά του Τ.Π.Δ., ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να την τιτλοποίηση δανείων του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή να εκχωρήσει απαιτήσεις του σε ιδιωτικές τράπεζες, προκειμένου να δανειοδοτηθεί.
  Για το σκοπό αυτό, περιλήφθηκαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις», το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από την Βουλή με την ψήφο των Βουλευτών της συμπολίτευσης.
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκανδαλώδης χαριστική ρύθμιση προς τις ιδιωτικές τράπεζες που θα δανείσουν το Τ.Π.Δ. μέσω τιτλοποίησης, η οποία προβλέπει ότι: «Το ΤΠΔ δικαιούται να παρέχει δάνεια και πάσης μορφής πιστώσεις προς το νομικό πρόσωπο προς το οποίο μεταβιβάζονται τα έσοδα και να αποκτά ομολογίες ή άλλες κινητές αξίες που εκδίδει το τελευταίο κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετων ρυθμίσεων, καθώς και να παρέχει πάσης φύσεως εξασφαλίσεις προς αυτό και τους δικαιούχους του άρθρου 14 παρ. 12 εδ. β’ ν. 2801/2000, οι οποίες είναι δυνατό να αφορούν και λογαριασμούς του ΤΠΔ κατά το ν. 1611/1950 ή κατ’ άλλες διατάξεις».
  Με τον τρόπο αυτό, εκτός του ότι οι ιδιωτικές τράπεζες αποκτούν υπερβολικές διασφαλίσεις των απαιτήσεών τους, έχοντας τη δυνατότητα ακόμη και να δεσμεύουν λογαριασμούς του Τ.Π.Δ., είναι φανερό ότι θα έχουν τη δυνατότητα να δανείζουν το Τ.Π.Δ. με ελάχιστο κόστος για τις ίδιες.
  Η εταιρεία ειδικού σκοπού (S.P.V.: Special Purpose Vehicle) που έχει ιδρύσει το consortium των τραπεζών Morgan Stanley, Merrill Lynch κλπ., προκειμένου να δανείσει το Τ.Π.Δ. με «εγγύηση» τις απαιτήσεις που θα εκχωρηθούν στους δανειστές, θα έχει τη δυνατότητα να δανείζεται από το ίδιο το Τ.Π.Δ. ή να του πουλάει ομολογίες! Δηλαδή, μεθοδεύεται ένα ιδιότυπο χρηματοοικονομικό «αλισβερίσι», αφού τα χρήματα των καταθετών του Τ.Π.Δ. θα διοχετευθούν με αυτή τη μεθόδευση στους δανειστές, ώστε ουσιαστικά αυτοί να δανείζουν στο ίδρυμα χρήματα που προέρχονται από τις καταθέσεις του!
  Η μεθόδευση αυτή θα επιτρέψει στις πιστώτριες τράπεζες του Τ.Π.Δ. να δανείζουν - με επιτόκιο που υπολογίζεται σε 2,5% και προμήθεια 0,50% - πολλές εκατοντάδες εκατομμυρίων Ευρώ, χωρίς κανένα πιστωτικό κίνδυνο και έχοντας τη δυνατότητα να δανεισθούν κεφάλαια από το Τ.Π.Δ., ώστε να περιορίζουν στο ελάχιστο το χρηματοδοτικό κόστος.

Με τον τρόπο αυτό, το σύνθετο χρηματοοικονομικό σχήμα που έχει επινοήσει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καταλήγει να χρηματοδοτεί τα δημόσια ελλείμματα και τα υπερκέρδη των τραπεζών, σε βάρος των κεφαλαίων των καταθετών του Τ.Π.Δ.

Μετά τα παραπάνω, ερωτάστε:

 • Αποτελεί ή όχι σκανδαλώδη πρακτική ευνοϊκής μεταχείρισης προς τις πιστώτριες τράπεζες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), η δυνατότητα να δανείζονται από το ίδιο το Τ.Π.Δ. κεφάλαια, τα οποία του επιστρέφουν υπό μορφή δανείου/τιτλοποίησης;

 • Τι ποσό θα δανείσουν με τη διαδικασία αυτή οι ιδιωτικές τράπεζες στο Τ.Π.Δ. και τι ποσό θα δανεισθούν από το Τ.Π.Δ.;

 • Θα είναι έντοκες οι ομολογίες που θα αγοράσει το Τ.Π.Δ. από τους πιστωτές του; Θα είναι έντοκος ο δανεισμός των πιστωτριών τραπεζών από το Τ.Π.Δ.;

 • Θα προχωρήσει το Τ.Π.Δ. στην τιτλοποίηση απαιτήσεων ύψους 2 δις Ευρώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου;

 • Θα ανέλθει το επιτόκιο δανεισμού στο 2,50% και η προμήθεια διαμεσολάβησης στο 0,50%; Και αν ναι, με ποια διαδικασία αυτά υπολογίστηκαν;

 • Ποιο το κέρδος των ιδιωτικών τραπεζών από αυτή τη συναλλαγή μηδενικού πιστωτικού κινδύνου;

 • Ποιο είναι το δίκαιο που διέπει την S.P.V. και ποιοι είναι οι όροι λειτουργίας της; Παρακαλούμε να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα σχετικά έγγραφα και οι άδειες λειτουργίας της.

 • Ποιες ήταν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να επιλεγεί το συγκεκριμένο consortium των πιστωτριών τραπεζών του Τ.Π.Δ;

 • Ποια είναι η διάρκεια της συνεργασίας με το συγκεκριμένο consortium, ποια η δυνατότητα στο μέλλον ενδεχόμενης απεμπλοκής του Τ.Π.Δ. από την συγκεκριμένη συνεργασία και με ποιους όρους;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  Βάσω Παπανδρέου

  Γιώργος Φλωρίδης

  Ανδρέας Μακρυπίδης

  Δημήτρης Κουσελάς

  Δημήτρης Γεωργακόπουλος

  Κώστας Γείτονας