Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μετεγκατάσταση Τσιγγάνων από τη ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/4/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9460
Ημερ. Κατάθεσης: 03-04-0
6

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
                                         Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Μετεγκατάσταση Τσιγγάνων από τη ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας.

Με την υπ’ αρ. 10287/22.4.2005 Ερώτησή μου με θέμα «Προβλήματα λειτουργίας και αναγκαία αναβάθμιση της ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας», είχα αναλυτικά εκθέσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Καλαμάτας και τα οποία, είχαν αναλυτικά εκτεθεί στους αρμόδιους φορείς και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με το από 22-7-2004 υπόμνημα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Επιχειρήσεων της ευρύτερης Βιομηχανικής Περιοχής Καλαμάτας, με το οποίο ζητείτο άμεση λύση των προβλημάτων, μεταξύ άλλων και η μετεγκατάσταση των τσιγγάνων που είχαν εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ σε άλλες κατάλληλες περιοχές, με την αναγκαία διασφάλιση σε αυτούς κατάλληλων συνθηκών και υποδομών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Επειδή μέχρι σήμερα, παρά την με αρ. πρωτ. 23633/13-5-2005 απάντηση του ΥΠΕΣΔΑ ότι το θέμα της μετεγκατάστασης των τσιγγάνων προωθείται, με τη διάθεση κατάλληλων εκτάσεων από το Δήμο Καλαμάτας και τη Ν.Α. Μεσσηνίας και ορισμένων κονδυλίων για την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, δεν έχει υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό,

Επειδή είναι αδύνατον να εξασφαλιστούν συνθήκες ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας, πόσο μάλλον κίνητρα για εγκατάσταση νέων επενδυτών στη ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας, εάν δεν υλοποιηθεί το ταχύτερο η μεταστέγαση των τσιγγάνων,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα για τη μεταστέγαση των τσιγγάνων από τη ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας και με ποια αποτελέσματα ;

- Πότε και με ποιους όρους θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταστέγασης των τσιγγάνων από τη ΒΙΠΕ Καλαμάτας ;

Αθήνα, 3 Απριλίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς