Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για την Αγροτική Τράπεζα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 9347
Ημερομηνία Κατάθεσης: 30.03.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Μπροστά στην κατάρρευση των δημοσίων εσόδων και για την κάλυψη των ελλειμμάτων του Προϋπολογισμού που η ίδια δημιούργησε, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. με απροκάλυπτο τρόπο συνεχίζει τις λογιστικές αλχημείες, με θύμα αυτή τη φορά την Αγροτική Τράπεζα.

Με λογιστικά τρύκ εμφανίζονται κέρδη για τη χρήση του 2005 (αύξηση μεικτού κέρδους 45 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2004), προκειμένου:

 • να προχωρήσει πλέον απρόσκοπτα η πώληση πακέτου μετοχών,

 • να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, προς όφελος του μεγαλομετόχου δημοσίου για την κάλυψη της ‘‘μαύρης τρύπας’’ του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα:

1. Με λογιστικές αλχημείες αυξήθηκαν τα έσοδα από τόκους το 2005. Με την εφαρμογή του Νόμου για τα πανωτόκια διαγράφηκαν τα ποσά που κρίθηκε ότι αποτελούσαν ‘‘πανωτόκια’’ και απέμειναν οι υπόλοιπες οφειλές προς είσπραξη, οι οποίες αφορούν δύο κατηγορίες:

- εκείνες των πελατών που υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής στο Νόμο,

- εκείνες των πελατών που δεν υπέβαλαν αίτηση.

Οι εναπομείνασες οφειλές των πρώτων ρυθμίσθηκαν για να αποπληρωθούν σε διάστημα δέκα ετών, ενώ των υπολοίπων παρέμειναν άμεσα απαιτητές.

Για τη χρήση του 2005 η σημερινή διοίκηση της Α.Τ.Ε. εκτόκισε κανονικά ως ενήμερες τόσο τις οφειλές της πρώτης κατηγορίας, όσο και μέρος των οφειλών της δεύτερης, ενγράφοντας τους τόκους που προέκυψαν στα έσοδα της χρήσης.

Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάσθηκαν αυξημένα τα έσοδα από τόκους το 2005, ενώ στην πραγματικότητα μειώθηκαν.

2. Μετατοπίσθηκαν προβλέψεις ύψους 450 εκ. ευρώ από το 2005 στο 2003, ώστε να ‘‘ωραιοποιηθούν’’ τα αποτελέσματα των χρήσεων από το 2004 και μετά. Συγκεκριμένα, ενώ σε όλα τα ενδιάμεσα τρίμηνα της χρήσης 2005, η καθαρή θέση της Τράπεζας για την 31.12.2004 εμφανιζόταν θετική κατά 57.8 εκ. ευρώ, στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005 η καθαρή θέση των 57.8 εκ. ευρώ (που αφορούσε την 31.12.2004) μετατράπηκε σε 321.4 εκ. ευρώ αρνητική, κυρίως λόγω πρόβλεψης ποσού 450 εκ. ευρώ, που αντί να βαρύνει το 2005, μετατοπίσθηκε στο 2003.

3. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσης 2004, η πρόβλεψη για επισφαλή δάνεια θα έπρεπε να ανέρχεται σε 1.800 εκ. ευρώ, ωστόσο στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2005, το συγκριτικό ποσό για τη χρήση του 2004 είναι 2.163 εκ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι: είτε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) εφαρμόζονταν, είτε τα Ε.Λ.Π., η εκτίμηση της πρόβλεψης δεν θα έπρεπε να διαφέρει (αφού τα εφαρμοζόμενα πρότυπα δεν νοείται να επηρεάζουν ουσιαστικές κρίσεις, όπως αυτή του ύψους της επισφάλειας των δανείων), είναι φανερό ότι η αλλαγή στην πρόβλεψη έγινε για την ‘‘ωραιοποίηση’’ των αποτελεσμάτων των χρήσεων από το 2004 και μετά.

4. Εγγράφηκαν προβλέψεις, για όλα τα υπόλοιπα δανείων, μόλις 120 εκ. ευρώ (1% του υπολοίπου δανείων), αφού σκανδαλωδώς θεωρήθηκαν ως κανονικά δάνεια και εκείνα που ενημεροποιήθηκαν στα πλαίσια των ρυθμίσεων για τα πανωτόκια.

5. Υπερεκτιμήθηκε η αξία περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κλπ.).

6. Υποεκτιμήθηκε ο φόρος για τη χρήση του 2005: Με την επισήμανση πως οι φορολογικές υποχρεώσεις της Τράπεζας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές και πως η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, προσδιορίσθηκε στα αποτελέσματα του 2005 φόρος μόλις 32,5 εκ. ευρώ, όταν το 2004 το αντίστοιχο ποσό ήταν 192 εκ. ευρώ.

7. Τέλος, ερωτηματικά προκύπτουν με τη μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1.380 εκ. ευρώ και για το αν οφείλεται στην αλλαγή των λογιστικών προτύπων ή πρόκειται για διόρθωση λάθους αποτίμησης, οπότε και θα έπρεπε να αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, όπως προβλέπεται από τα Δ.Π.Χ.Π.

Συνεπώς, πραγματικά κέρδη δεν υπάρχουν και η διανομή ανύπαρκτων κερδών θα επιταχύνει μεν την απορρόφηση της όποιας ρευστότητας, που σύντομα όμως θα χρειαστεί και πάλι η Τράπεζα, αφού θα αποδειχθεί ότι μεγάλο μέρος των δανείων χαρακτηρίστηκε ενήμερο και τοκοφόρο με τυπικά και όχι ουσιαστικά κριτήρια.

Αποδεικνύεται πως η κίνηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,24 δις ευρώ, δεν έγινε για τη δήθεν ‘‘εξυγίανση’’ της Τράπεζας, αλλά είχε ως στόχο την απορρόφηση στη συνέχεια (όπως επιβεβαιώνεται πλέον) μεγάλου μέρους του ποσού που διατέθηκε, για την κάλυψη των ελλειμμάτων του Προϋπολογισμού.

Επειδή η διανομή ανύπαρκτων κερδών θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων της Α.Τ.Ε.,

επειδή η σημερινή διοίκηση της Α.Τ.Ε. υλοποιεί μια πολιτική που ζημιώνει την τράπεζα και υποθηκεύει το μέλλον της,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  • Ποια η σκοπιμότητα να στηριχθεί η ‘‘χρηματοοικονομική εξυγίανση’’ της Α.Τ.Ε. σε λογιστικές αλχημείες, που είναι σε βάρος των συμφερόντων και υποθηκεύουν το μέλλον του πιστωτικού ιδρύματος;

  • Γιατί μεταφέρθηκαν προβλέψεις ύψους 450 εκ. ευρώ στο 2003, που θα έπρεπε να βαρύνουν το έτος 2005;

  • Γιατί άλλαξε η εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλή δάνεια για το έτος 2004 και ενώ σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσης 2004 θα έπρεπε να ανέρχεται σε 1.800 εκ. ευρώ, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2005 το συγκεκριμένο ποσό είναι 2.163 εκ. ευρώ;

  • Γιατί για τη χρήση του 2005 εγγράφηκαν προβλέψεις, για όλα τα υπόλοιπα δανείων, μόλις 120 εκ. ευρώ (1% του υπολοίπου δανείων);

  • Πως δικαιολογείται ο φόρος ύψους μόλις 32,5 εκ. ευρώ στα αποτελέσματα του 2005, όταν οι φορολογικές υποχρεώσεις της Τράπεζας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές και το 2004 το αντίστοιχο ποσό ήταν 192 εκ. ευρώ;

  • Γιατί μειώθηκαν τα Ιδία Κεφάλαια κατά 1.380 εκ. ευρώ; Οφείλεται στην αλλαγή των λογιστικών προτύπων ή πρόκειται για διόρθωση λάθους αποτίμησης, οπότε και θα έπρεπε να αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, όπως προβλέπεται από τα Δ.Π.Χ.Π;

  • Αναγνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον από τη διανομή ανύπαρκτων κερδών;

  • Με τέτοιες πρακτικές θα καλύψει τη ‘‘μαύρη τρύπα’’ του προϋπολογισμού;

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΤΙΝΟΣ