Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ.Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/3/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ.Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Περιμένουμε από τον κ. Υφυπουργό μια άμεση και συγκεκριμένη απάντηση για το σοβαρό ζήτημα που έθεσε ο κ. Χριστοδουλάκης. Καλούμαστε να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο τεχνικό κείμενο, με δυσνόητους για τους μη ειδικούς, μέχρι και αμετάφραστους από τα λατινικά νομικούς όρους, χωρίς να έχουμε εικόνα της εμβέλειας και των πιθανών συνεπειών από την εφαρμογή του, για την οποία θα απαιτείτο τουλάχιστον μια πιο αναλυτική γνώμη από την Τράπεζα της Ελλάδος, με παράθεση αντίστοιχων εθνικών και διεθνών εμπειριών γύρω απ΄ αυτό το ζήτημα, για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και μια εκτίμηση του κατά πόσον αυτή η Οδηγία, επομένως και το σχέδιο νόμου που συζητάμε, συντελεί στην αντιμετώπιση τους.

Σε μια αντιπαραβολή που έκανα με τα αντίστοιχα άρθρα της Οδηγίας, προκύπτει ότι ουσιαστικά το σχέδιο νόμου αναπαράγει, σχεδόν επί λέξει, τις διατάξεις της, με την προσθήκη ορισμένων διευκρινίσεων για τα ήδη ισχύοντα με βάση το εθνικό μας δίκαιο.

Ένα «κλασικό» ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι για ποιούς λόγους αργήσαμε τόσο να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση, αφού η προθεσμία έληγε τον Μάιο του 2004; Αναρωτιέμαι ποια είναι η «εγχώρια νομοπαρασκευαστική προστιθέμενη αξία» που δικαιολογεί μια τέτοια καθυστέρηση; Εμείς, τουλάχιστον, δεν μπορέσαμε να τη δούμε στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου.

Επισημαίνω, με την ευκαιρία, ότι στην παρ. 7 της Αιτιολογικής ‘Εκθεσης, υπάρχει μια διατύπωση ίδια με αυτή που διορθώσατε στην αρχή και παρακαλώ να γίνει και εκεί η διόρθωση.

Το σ/ν το ψηφίζουμε, αφού ενσωματώνει κοινοτική Οδηγία.

Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα :

  • Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Οδηγία, μόνες αρμόδιες να κινήσουν διαδικασίες εξυγίανσης ή εκκαθάρισης είναι οι αρχές της χώρας της έδρας, με ποιό τρόπο διασφαλίζονται οι καταθέτες και οι πιστωτές σε άλλες χώρες-μέλη, όπου λειτουργούν υποκαταστήματα ενός προβληματικού Πιστωτικού Ιδρύματος, σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης σκόπιμα αμελούν ή καθυστερούν να κινήσουν τέτοιες διαδικασίες; Μιλάμε για τις περιπτώσεις του έμμεσου προστατευτισμού. ‘Εχουν όλες τα ίδια κριτήρια, τα ίδια συμφέροντα και τους ίδιους κανόνες ή μηχανισμούς εντοπισμού και διαχείρισης τέτοιων διαδικασιών; Πως, μέσα από το Νομοσχέδιο με πρόσθετους μηχανισμούς, διασφαλίζεται κάτι τέτοιο;

  • Τι θα γίνει, λ.χ. αν λειτουργήσει αύριο στη χώρα μας υποκατάστημα μιας Πολωνικής ή Βουλγαρικής Τράπεζας , στα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος εντοπίζει προβλήματα και ανάγκες εξυγίανσης, αλλά η αρμόδια εθνική αρχή αρνείται ή αμελεί να λάβει μέτρα; Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τέτοιες περιπτώσεις; Γιατί, σύμφωνα με αυτή την Οδηγία, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα είναι αρμόδια να πάρει κανένα μέτρο!

  • Πέραν της υποχρέωσης αμοιβαίας ενημέρωσης των αρχών των κρατών-μελών, υπάρχει κάποιος κεντρικός ελεγκτικός μηχανισμός σε επίπεδο Ε.Ε, ώστε να ελέγχει τα κριτήρια και τις αντίστοιχες αποφάσεις των εθνικών εποπτικών αρχών, για να μην εφαρμόζονται τελείως ανομοιογενείς ή και αθέμιτες πρακτικές;

  • Υπάρχει κάποιος πίνακας με τα Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα και υποκ/τα σε άλλες χώρες-μέλη, καθώς και για τα υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων. τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος της Οδηγίας, ώστε να έχουμε εικόνα του εύρους εφαρμογής της στη χώρα μας;

  • Μέχρι σήμερα, χωρίς τη συγκεκριμένη Οδηγία, αντιμετωπίσαμε προβλήματα συντονισμού ή συνεννόησης με άλλες χώρες Ε.Ε. σε περιπτώσεις λήψης μέτρων εξυγίανσης και εκκαθάρισης; Ποιά ήταν αυτά, τι εμπειρίες αποκομίσαμε και με ποιό τρόπο κρίνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτή την Οδηγία για την αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων στο μέλλον;

Τέλος, θέλω να θέσω ένα πολύ ουσιαστικό ερώτημα, το οποίο βγαίνει από τη σημαντική εμπειρία μου στον τραπεζικό τομέα. Από τη στιγμή που μιλάμε για εξυγίανση, πέστε μας πως οι ελεγκτικές αρχές της χώρας μας ελέγχουν τους ισολογισμούς των τραπεζών, ώστε αυτοί να είναι αντικειμενικοί; Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι ισολογισμοί αυτοί σε μεγάλο βαθμό κατασκευάζονται, χρησιμοποιώντας διάφορους μηχανισμούς, είτε το μηχανισμό των επισφαλειών, είτε το μηχανισμό του καταλογισμού ή μη επιτοκίων σε μια σειρά από περιπτώσεις.

Για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, έχουμε περιπτώσεις όπου μετά από αλλαγή διοικήσεων παρουσιάζεται το φαινόμενο ο ισολογισμός της προηγούμενης χρήσης, που ανήκει στην προηγούμενη διοίκηση, να παρουσιάζεται ή να βγαίνει σχεδόν «κόκκινος» και ο επόμενος ισολογισμός, σε διάστημα ενός χρόνου, να είναι στα ύψη. Δηλαδή, μια τράπεζα που παρ’ ολίγο να γίνει προβληματική, εμφανίζεται πλέον κερδοφόρα !

Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχουν στοιχεία «μαγειρέματος» των ισολογισμών των τραπεζών. Υπάρχουν στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας και για κρατικού ενδιαφέροντος τράπεζες , όπου το «μαγείρεμα» αυτό βοήθησε και βοηθάει στην κάλυψη των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού.

Υπάρχουν, λοιπόν, και προβλέπονται διαδικασίες ώστε τα μέτρα της εξυγίανσης, όπως αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου, να πάρουν σάρκα και οστά και να μην μείνουν γράμμα κενό περιεχομένου;