Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΟΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/2/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΟΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

Συζητάμε την κύρωση μιας σημαντικής Σύμβασης, την οποία έχουν υπογράψει 150 χώρες, μεταξύ των οποίων και πολλές χώρες της Ε.Ε. και που δυστυχώς έρχεται στο Κοινοβούλιο με σημαντική καθυστέρηση. Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους. Με τη Σύμβαση αυτή, προσδιορίζονται μια σειρά από μέτρα που πρέπει να λάβει κάθε συμβαλλόμενο μέρος για τη μείωση ή την εξάλειψη της παραγωγής, της χρήσης, της διάδοσης των έμμονων οργανικών ρύπων και για την απαγόρευση μεταφοράς μέσω διεθνών συνόρων των ρύπων αυτών. .

Επίσης, προτείνεται η ανάπτυξη ενδεδειγμένων στρατηγικών για τη διασφάλιση και τη διαχείριση των αποθεμάτων και των αποβλήτων, προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον . Καθιερώνεται ειδικό θεσμικό όργανο, η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών, το οποίο θα συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς των Συμβαλλομένων Μερών, θα εγκρίνει τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης και θα την αξιολογεί περιοδικά.

Ακόμη, λαμβάνεται πρόνοια για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού, ιδιαίτερα των λιγότερο μορφωμένων ατόμων, με την καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης για τις επιπτώσεις των Έμμονων Οργανικών Ρύπων στην υγεία και το περιβάλλον από τις ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης, προβλέπει την ενίσχυση των πόρων των Εθνικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας, ξεκαθαρίζεται ότι κύριος φορέας οικονομικής διαχείρισης ορίζεται προσωρινά το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος, ενώ ρυθμίζει μια σειρά από θέματα που αφορούν στην αποδοχή της Σύμβασης και στην προσχώρησης σε αυτήν κρατών και περιφερειακών οργανισμών. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τη Σύμβαση, μετά από 3ετή εφαρμογή της.

Σε γενικές γραμμές η παρούσα Σύμβαση, με τη δυνατότητα που παρέχει στα Συμβαλλόμενα Μέρη να την τροποποιούν και να την προσαρμόζουν στους κινδύνους που δημιουργούνται από την παραγωγή και την εξάπλωση νέων χημικών ουσιών, μη συμπεριλαμβανομένων στα επισυναπτόμενα σε αυτήν παραρτήματα, καλύπτει το σκοπό της, δηλαδή την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους . Ακόμα, αναγνωρίζεται η δυνατότητα τροποποίησης της κυρούμενης Σύμβασης και των παραρτημάτων της με αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

Το βασικό ερώτημα είναι τι προετοιμασία υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης και τι σχεδιασμός έχει προηγηθεί, ώστε να υλοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης. Πολλές φορές έχουμε κυρώσει Συμβάσεις και Οδηγίες με σημαντικό περιεχόμενο. Όμως, το μείζον πρόβλημα είναι η υλοποίησή τους. Πολλές από αυτές έχουν μείνει στα χαρτιά.

Πιστεύω ότι είναι χρέος και καθήκον της Κυβέρνησης να ενημερώσει το Εθνικό Κοινοβούλιο, παράλληλα με την κύρωση της σύμβασης, για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που προτίθεται να υλοποιήσει, προκειμένου οι όροι της να γίνουν πράγματι πράξη. .