Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση από τον ΟΓΑ ισόβιας σύνταξης στους πολύτεκνους πατέρες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 6777
Ημερ. Κατάθεσης: 24-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Χορήγηση από τον ΟΓΑ ισόβιας σύνταξης στους πολύτεκνους πατέρες.

Κύριε Υπουργέ,

Στις 21-1-2005 κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή με αφορμή την περίπτωση πολύτεκνου πατέρα ο οποίος, σύμφωνα με σχετική Διάταξη του νόμου 1892/1990 έχων την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του, λόγω της δεκαπενταετούς εγκατάλειψης τους από την μητέρα, στερείται του δικαιώματος χορήγησης από τον ΟΓΑ ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου, μετά την οριστική διακοπή του πολυτεκνικού επιδόματος.

Η ανωτέρω ερώτηση στηρίχτηκε στην αντισυνταγματικότητα του νόμου 1892/1990 ως αντιβαίνοντος στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων που προβλέπεται στο νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα(άρθρο 4, παρ.2).

Ο ανωτέρω νόμος, κρίθηκε, από το Α’ Τμήμα του ΣΤΕ αντισυνταγματικός. Η απόφαση αυτή, στηριζόμενη στην επιβεβλημένη από το Σύνταγμα κρατική μέριμνα και αρωγή στις πολύτεκνες οικογένειες, δεν κάνει διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων, του πολύτεκνου πατέρα μετά το θάνατο της συζύγου-μητέρας και του πολύτεκνου πατέρα μετά την δεκαπενταετή εγκατάλειψη της συζύγου-μητέρας, καθόσον οποιαδήποτε εξαίρεση θα ήταν αντίθετη στις αρχές της ηθικής προστασίας και της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης από την Πολιτεία, στους πολύτεκνους γονείς και στα ίδια τα τέκνα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Είναι στις προθέσεις του να εισάγει στη Βουλή πρόταση τροπολογίας ή προσθήκης ώστε, στα πλαίσια της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και την επιβεβλημένη από το Σύνταγμα προστασία της ισότητας των δύο φύλων, να αναγνωριστεί η χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου και στον έχοντα την επιμέλεια σύζυγο-πατέρα μετά την δεκαπενταετή εγκατάλειψη από την σύζυγο-μητέρα, για να απαλειφθεί η ανισότητα των δύο φύλων;

    Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2006

                                                                                          Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς