Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Οδικός άξονας Πύλου- Καλαμάτας (82η Ε.Ο, δευτερεύον εθνικό δίκτυο)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής: 6670
Ημερ. Κατάθεσης: 23-01-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων
                                             Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Οδικός άξονας Πύλου- Καλαμάτας (82η Ε.Ο, δευτερεύον εθνικό δίκτυο)

Το Νοέμβριο του 2005 το ΥΠΕΧΩΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο «νέας γενιάς έργων» για τα οποία προβλέπεται να γίνουν μελέτες με πόρους από το Γ’ ΚΠΣ, προκειμένου αυτά να είναι ώριμα προς υλοποίηση με πόρους από το Δ’ ΚΠΣ.

Ωστόσο, στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνεται και ο οδικός άξονας Πύλου-Καλαμάτας, παρ’ ότι αυτός ανήκει στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο, εξυπηρετεί τις μετακινήσεις πλήθους τουριστών και κατοίκων μεταξύ της Καλαμάτας και της Πύλου και χρειάζεται άμεση ανακατασκευή.

Είναι γνωστό ότι η ευρύτερη περιοχή της Πυλίας είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με μεγάλη πολιτιστική, περιβαλλοντική και τουριστική σημασία.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να αποτελέσει η Πύλος και η ευρύτερη περιοχή της Πυλίας μια αναβαθμισμένη «Πύλη της Νότιας Πελοποννήσου», είναι να διασφαλιστεί το ταχύτερο η ασφαλής και ταχεία σύνδεσή της με την πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας και η άμεση πρόσβασή της στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Αυτό επιβάλλει την άμεση ανακατασκευή της 82ης Ε.Ο Πύλου-Καλαμάτας. Εξ άλλου είναι γνωστό ότι στην περιοχή της Πυλίας (Πύλος, Ρωμανού, Ριζόμυλος) θα λειτουργήσει από το 2008 μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, η Π.Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας.

Επειδή η επιλογή των έργων που κατά προτεραιότητα προωθούνται για υλοποίηση οφείλει να κινείται στη βάση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδιασμού πρώθησης της ανάπτυξης του Νομού, ανάδειξης του περιβάλλοντος και προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού, χωρίς ασυμβατότητες και καθυστερήσεις,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  1. Γιατί ο οδικός άξονας Πύλου-Καλαμάτας (82η Ε.Ο) δεν συγκαταλέγεται στην εξαγγελθείσα «νέα γενιά έργων» των οποίων οι μελέτες εντάσσονται στο Γ’ ΚΠΣ προκειμένου η υλοποίησή τους να γίνει με κονδύλια του Δ’ ΚΠΣ ;

  2. Τι γενικότερα μέτρα προτίθενται να πάρουν, με ποιό χρονοδιάγραμμα και με ποιούς εναλλακτικά πόρους, ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο η επείγουσα ανακατασκευή του οδικού άξονα Πύλου-Καλαμάτας, προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμός και να αναδειχθεί ολοκληρωμένα η ευρύτερη περιοχή της Πυλίας;

    Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2006

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς