Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοηλεκτρικό λιγνιτικό εργοστάσιο στην περιοχή του Ακριτοχωρίου Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/1/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. βουλής: 2268
Ημερ. κατάθεσης: 10-01-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:  Ανάπτυξης ΥΠΕΧΩΔΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πολιτισμού Τουρισμού

Θέμα: �Αδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοηλεκτρικό λιγνιτικό εργοστάσιο στην περιοχή του Ακριτοχωρίου Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 1680/14-12-2005 έγγραφο-ψήφισμα της ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται να ληφθεί γνωμάτευση και από τα συναρμόδια για το θέμα υπουργεία για τη σκοπιμότητα και την καταλληλότητα της επένδυσης και να απορριφθεί η ένσταση της Εταιρείας «Ελληνική ενέργεια ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΒΕ» κατά της απόφασης με την οποία δεν έγινε δεκτή η αίτησή της για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοηλεκτρικό λιγνιτικό εργοστάσιο στην περιοχή Ακριτοχωρίου Ν. Μεσσηνίας.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τα αναφερόμενα στο συνημμένο ψήφισμα επιχειρήματα της ΤΕΔΚ Ν. Μεσσηνίας κατά της ως άνω επένδυσης, η οποία, μεταξύ άλλων, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προγραμματισμένη τουριστική, γεωργική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με το εγκεκριμένο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου, με τις δραστηριότητες και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Π.Ο.Τ.Α, πλήττει δε περιοχή που υπάγεται στην Οδηγία 92/43 ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (Natura) και απειλεί με καταστροφή τα υδατικά αποθέματα της περιοχής, αλλά και με υποβάθμιση σημαντικά ιστορικά της μνημεία.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς