Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παύση λειτουργίας της Τράπεζας American Express στην Ελλάδα –διασφάλιση εργαζομένων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 16018
Ημερομηνία Κατάθεσης :.18.03.2009

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  

ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας της Τράπεζας American Express στην Ελλάδα –διασφάλιση εργαζομένων.

 

Στις 13 Μαρτίου 2009 η Διοίκηση της American Express Banking Corporation (AEBC)  ανακοίνωσε με επιστολή της σε όλους τους υπαλλήλους της θυγατρικής της στην Ελλάδα (η οποία είχε εξαιρεθεί από την προ έτους μεταβίβαση της American Express Bank LTd  στην Standard Chartered), ότι οι επανειλημμένες προσπάθειές της να πωλήσει τη συγκεκριμένη -και κατ’ αυτήν ζημιογόνο- θυγατρική της στην Ελλάδα σε άλλες Τράπεζες απέτυχαν. Επειδή, λοιπόν, αποχωρεί  από την εμπορική τραπεζική σε διεθνές επίπεδο, «δεν έχει άλλη επιλογή από το να διακόψει τη λειτουργία  της επιχείρησής της στην Ελλάδα».

 

Κατόπιν αυτού, ανακοίνωσε ότι στις 3-6-2009 θα διακόψει πλήρως, οριστικά και αμετάκλητα τις εργασίες και τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και θα καταγγείλει για σπουδαίο λόγο τις συμβάσεις όλων των υπαλλήλων της.

 

Επειδή αυτή η απόφαση οδηγεί στην ανεργία το προσωπικό της American Express (συνολικά 68 εργαζόμενους) και έχει, πέραν των άλλων, ως συνέπεια και την παύση καταβολής εισφορών στο (επικουρικό) Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης American Express,, σύμφωνα με αντίστοιχη απόφαση της AEBC,

 

Επειδή η συγκεκριμένη θυγατρική έχει ενενήντα σχεδόν χρόνια επικερδούς παρουσίας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της πολυεθνικής AEBC,

 

Επειδή το ισχύον άρθρο 14 της κυρωμένης με νόμο και γενικά υποχρεωτικής κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών έτους 1984 προβλέπει ρητώς ότι «οι Τράπεζες, όπως έκαναν και στο παρελθόν, θα απορροφούν και στο μέλλον τους απολυόμενους υπαλλήλους από τις ξένες Τράπεζες όταν οι απολύσεις γίνονται εξαιτίας παύσης των εργασιών τους στην Ελλάδα. Θα προηγείται, όπου απαιτείται, κυβερνητική έγκριση», ανάλογη δε ρύθμιση εφαρμογής (στην περίπτωση της Chase Manhattan) είχε γίνει και με τον όρο 14 της ΣΣΕ 1989,    

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

- Προτίθενται να μεριμνήσουν, χορηγώντας την έγκρισή τους, εφόσον αυτή απαιτείται, για να  τηρηθεί από τις Τράπεζες το άρθρο 14 της κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1984, όπως έγινε στο απώτερο αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν;

- Τι άλλα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην American Express;

- Τι μέτρα έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν για τη γενικότερη -και επιτακτική στις σημερινές συνθήκες- προστασία της απασχόλησης, των εργασιακών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στον τραπεζικό κλάδο ;

 

      Αθήνα,  17 Μαρτίου 2009

 

Οι βουλευτές

 

    Δημήτρης Κουσελάς

 

   Λούκα Τ. Κατσέλη

  

  Εύη Χριστοφιλοπούλου