Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επαναλειτουργία Αγροτικού Κτηνιατρείου Λογγάς, Δήμου Αίπειας Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/12/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 974
Ημερ. Κατάθεσης:
10-12-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Επαναλειτουργία Αγροτικού Κτηνιατρείου Λογγάς, Δήμου Αίπειας Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 3172/26-11-2007 έγγραφο του Δημάρχου Αίπειας, στο οποίο επισυνάπτεται κείμενο διαμαρτυρίας με υπογραφές 895 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με το οποίο ζητείται άμεση επαναλειτουργία του Αγροτικού κτηνιατρείου Λογγάς. Το κτηνιατρείο έπαυσε να λειτουργεί λόγω λήξης των συμβάσεων του κτηνιάτρου και του βοηθού κτηνιάτρου που υπηρετούσαν σε αυτό.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επαναλειτουργία του ως άνω αγροτικού κτηνιατρείου και για τη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό, διότι εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πυλίας και η μη λειτουργία του έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και εύλογη αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς