Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο με συνοπτικές διαδικασίες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 1970/97
Ημερομηνία Κατάθεσης: 15.11.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο με συνοπτικές διαδικασίες

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, εισήχθη προς συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (για συντομία στη συνέχεια Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο - ΕΧΠ) που το ΥΠΕΧΩΔΕ προτίθεται να φέρει για κύρωση στη Βουλή, μετά την απόλυτη αδράνεια του ΥΠΕΧΩΔΕ για σύγκληση του Συμβουλίου το οποίο επί 3,5 χρόνια δεν συνεδρίασε ούτε μια φορά. Κατά το Νόμο θα έπρεπε να συνεδριάζει μια φορά το εξάμηνο.

Το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα πρέπει να είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για το μέλλον της χώρας και μια σημαντική ευκαιρία να σχεδιαστεί με σαφείς κατευθύνσεις η αναπτυξιακή της πολιτική, ως πλατφόρμα για τις επιμέρους πολιτικές που θα καθορίσουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, την περιφερειακή κατανομή δραστηριοτήτων και προτεραιοτήτων και τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Επιπλέον είναι το νομοθέτημα που σε μέγιστο βαθμό καθορίζει εάν η ανάπτυξη σχεδιάζεται με γνώμονα την αειφορεία η όχι, αν υποστηρίζει τη διατήρηση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς κι δευτερογενούς τομέα και της Ελληνικής υπαίθρου ή αντίθετα επιτείνει την αστικοποίηση και αν θέτει τις βάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή όχι.

Το σχέδιο που δόθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας δεν κάνει τίποτε από τα παραπάνω: περιορίζεται σε περιγραφική παράθεση των θεμάτων, αναφέρεται μόνο σε γενικές αρχές και προθέσεις, ενώ αποφεύγει να θέσει σαφείς κατευθύνσεις για την ανάπτυξη σε τομεακό η περιφερειακό επίπεδο.

Όλες οι διαδικασίες υλοποίησης και εφαρμογής αφήνονται στα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια τα οποία όμως το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν προτίθεται να θέσει υπόψη της Βουλής προς συζήτηση. Σε πολλές περιπτώσεις - όπως στην περίπτωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό που έχει ζητηθεί από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας (εκτός της κυβέρνησης) αλλά και της κοινωνίας των πολιτών η απόσυρση του - τα σχέδια αυτά δεν αποτελούν το προϊόν διαβούλευσης ούτε δίνουν αειφόρο αναπτυξιακή κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται με τρόπο πρωθύστερο και απαράδεκτο μέσα από την κύρωση ενός κενού Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου η θεσμοθέτηση αναπτυξιακών κατευθύνσεων που δεν θα άντεχαν σε κριτική και συζήτηση στη Βουλή για τη χωροταξική οργάνωση της χώρας, την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το προς συζήτηση σχέδιο παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε θέματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σε κεντρικό επίπεδο από το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, όπως για παράδειγμα:

o        ο συνδυασμός του ΕΧΠ με το ΕΣΠΑ και και τις δρομολογημένες διαδικασίες για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΣΔΙΤ),

o        η επανεξέταση του ΕΧΠ με βάση την αποκατάσταση και αειφόρο ανάπτυξη των πυροπλήκτων περιοχών,

o        η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόβλεψη για αντιμετώπιση και προσαρμογή στις αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα και κυρίως στις κλιματικές αλλαγές, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης

o        αγνοείται απολύτως η χωροθέτηση δράσεων που θα στηρίξουν την κοινωνία της γνώσης, όπως π.χ. οι Ζώνες Καινοτομίας,

o        απουσιάζει εντελώς η Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση του ΕΧΠ.

o        Απουσιάζει εντελώς η χάραξη πολιτικής για την αναστροφή των αρνητικών συνεπειών της νησιωτικότητας και την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου των νησιών

Η διαδικασία της διαβούλευσης που ακολουθήθηκε για την προετοιμασία του κειμένου το οποίο κοινοποιήθηκε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας μόλις την ημέρα της πρώτης του συνεδρίασης έγινε κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ήταν ανακόλουθη και η ενημέρωση των φορέων ήταν επιλεκτική και ελλιπής. Η πρόθεσή να ολοκληρωθεί η καθαρά τυπική και καθόλου ουσιαστική διαδικασία που επιλέχθηκε για το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας σε διάστημα μικρότερο από ένα μήνα κάθε άλλο παρά διασφαλίζει ότι η άποψη των κοινωνικών φορέων, των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, των επιμελητηρίων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων θα ληφθεί υπόψη.

Ο Ν. 2742/99 προβλέπει ρητά τη συγκρότηση και τακτική σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), πράγμα που το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έκανε επί 3,5 χρόνια. Αναφέρει επίσης (Αρ. 14) την υποχρέωση συγκρότησης του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών για το Χωροταξικό σχεδιασμό, δέσμευση που επίσης δεν υλοποιήθηκε. Η μελέτη για το ΕΧΠ ανατέθηκε σε γραφεία μελετητών, παρελήφθη με απόκλιση απόψεων μεταξύ των μελετητών και του ΥΠΕΧΩΔΕ, και στην πράξη επανασχεδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεν αναφέρεται καμία ενσωμάτωση των απόψεων άλλων Υπουργείων και φορέων και καμία διαδικασία γνωμοδοτήσεων. Βασικό στοιχείο της επιτυχίας του Χωροταξικού Σχεδιασμού ήταν πάντοτε η εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης, πράγμα σημαντικό για ένα νομοθέτημα που καθορίζει τη αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας.

Υπενθυμίζεται άλλωστε, ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ παρέλαβε προηγούμενη πρόταση Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου που είχε ολοκληρωθεί το 2003 μετά από επανειλημμένες διαβουλεύσεις της 15μελούς επιτροπής που είχε αναλάβει την εκπόνηση του, και το οποίο είχε ψηφιστεί ομόφωνα τότε από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

Ερωτάται ο Υπουργός:

o        Γιατί αγνοήθηκε το ήδη υπάρχον σχέδιο Εθνικού Πλαισίου Χωροταξίας το οποίο είχε εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, και χάθηκαν 3,5 χρόνια που θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για περαιτέρω διαβούλευση και βελτίωση του.

o        Για ποιο λόγο δεν ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία διαβούλευσης παραβιάζοντας την εθνική νομοθεσία και τη Σύμβαση του ’αρχους, και σήμερα επισπεύδεται η διαδικασία συζήτησης του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

o        Με ποιο τρόπο σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί πλήρης ενημέρωση στους κοινωνικούς φορείς και θα ληφθούν υπόψη η γνώμη και τυχόν προτάσεις η αντιρρήσεις τους στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, μέσα στο ασφυκτικό χρονικό διάστημα που προβλέπεται.

o        Με ποιο τρόπο σκοπεύει να ενημερώσει τη Βουλή, πριν κατατεθεί για κύρωση το κείμενο του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, για το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, εφόσον αυτά εκ των πραγμάτων λειτουργούν ως αναπόσπαστα μέρη του πρώτου, καθώς γίνεται ρητή αναφορά σ αυτά στο κείμενο του Σχεδίου, ώστε να γνωρίζει το Κοινοβούλιο τι στην πραγματικότητα καλείται να κυρώσει;

o        Προτίθεται το ΥΠΕΧΩΔΕ να συμπληρώσει το συζητούμενο Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο με τα μέρη που δεν περιλαμβάνονται σ αυτό και είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η Αειφόρος Ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα α) Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση του Σχεδίου, σύμφωνα με την Οδηγία 42/2001 της ΕΕ, β) εναρμόνιση μεταξύ του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 και του Χωροταξικού Πλαισίου, γ) συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα για την σταδιακή αντιμετώπιση της εκτός σχεδίου δόμησης, τα οποία υπήρχαν στην αρχική μελέτη αλλά απαλείφθηκαν;

Ζητείται η κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

o        Το πλήρες περιεχόμενο της μελέτης που παραλήφθηκε στις 27.7.2007 από το ΥΠΕΧΩΔΕ και που αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου.

o        Το τελικό κείμενο του ΕΧΠ που δόθηκε προς συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας στις 8.11.2007.

o        Όλο το υλικό της δημόσιας διαβούλευσης που έχει γίνει, ώστε τα κόμματα της Βουλής να γνωρίζουν το σύνολο των απόψεων των αυτοδιοικητικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων.

o        Τις απόψεις που κατατέθηκαν από συναρμόδια Υπουργεία για τη διαμόρφωση του κειμένου του ΕΧΠ.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ