Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρές ελλείψεις υπαλλήλων για την κάλυψη των οργανικών θέσεων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 595
Ημερ. Κατάθεσης: 14-
11-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέμα: Σοβαρές ελλείψεις υπαλλήλων για την κάλυψη των οργανικών θέσεων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Κύριε Υπουργέ

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 22/06-11-2007 εγγράφου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με συνημμένη ανακοίνωση της Γενικής του Συνέλευσης.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση λήψη μέτρων κάλυψης των οργανικών θέσεων του ανωτέρω Πρωτοδικείου, δεδομένου ότι οι διαπιστωμένες ελλείψεις σε υπαλλήλους είναι σημαντικές και η κάλυψή τους αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, καθώς και για την αναγκαία βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ήδη υπηρετούντων σε αυτό υπαλλήλων.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

Ο βουλευτής

                Δημήτρης Κουσελάς