Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενεργοποίηση συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1773
Ημερ. Κατάθεσης: 12-
11-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ενεργοποίηση συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών

Σύμφωνα με τον κοινοτικό Κανονισμό 1782/03, τα κράτη –μέλη της Ε.Ε πρέπει το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, να δημιουργήσουν σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες, για την ορθολογική διαχείριση της γης και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η δραστηριότητα παροχής συμβουλών καλύπτει τις κανονικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές.  

Παρά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας, το σύστημα παροχής συμβουλών δεν λειτουργεί ακόμα στη χώρα μας.

Επειδή η αδυναμία ανταπόκρισης της χώρας μας στις κανονιστικές υποχρεώσεις της για τον αγροτικό τομέα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα συμφέροντα των παραγωγών και στην προστασία του καταναλωτή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει στη χώρα μας η εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλευτικών  υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις;

    • Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εφαρμογή του, βάσει του κοινοτικού Κανονισμού 1782/03;

                                                                       Αθήνα,  12  Νοεμβρίου 2007

Ο  βουλευτής

                                           Δημήτρης Κουσελάς