Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ρύθμιση οφειλών και χορηγηθέντων κεφαλαίων κίνησης επιχειρήσεων που λειτουργούν στον πυρόπληκτο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/11/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1432
Ημερ. Κατάθεσης: 01-
11-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-Οικονομίας και Οικονομικών.

Θέμα: Ρύθμιση οφειλών και χορηγηθέντων κεφαλαίων κίνησης επιχειρήσεων που λειτουργούν στον πυρόπληκτο Νομό Μεσσηνίας.

Κύριε Υπουργέ,

Με την υπ΄αριθ.3651/Β/1666/27-08-07 αρχική Απόφασή σας, στο πλαίσιο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών και της χορήγησης κεφαλαίων κίνησης από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, είχατε συμπεριλάβει γενικά όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που βρίσκονται και λειτουργούν στους πυρόπληκτους Νομούς, μεταξύ των οποίων και ο νομός Μεσσηνίας.

Με την υπ΄ αριθ. 2/54310/0025/13-09-07 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρου Δούκα προβλέπεται ότι : «Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα παρέχεται και για τις εμπορικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένα μέλη Επιμελητηρίων, και για τους επαγγελματίες των πυρόπληκτων Νομών, των οποίων οι προς ρύθμιση οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Με νεώτερη απόφασή σας τροποποιείτε την αρχική σας απόφαση (27-08-07) και στο τέλος του κεφαλαίου Α «Ρυθμίσεις Οφειλών» μεταξύ άλλων προστίθεται παράγραφος «ότι εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ». Για τις λοιπές επιχειρήσεις το ποσό, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ.

Είναι αξιοθαύμαστο και προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, ενώ στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αρχικής Απόφασής σας που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2007, δηλαδή το μήνα που μαίνονταν οι πυρκαγιές, συμπεριλάβατε όλες γενικά τις επιχειρήσεις χωρίς διάκριση, απόφαση που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως δίκαιη και αποτελεσματική για την ανακούφιση των επιχειρήσεων που είδαν τα κεφάλαιά τους να εκμηδενίζονται και να περιορίζεται, αν όχι να εξανεμίζεται, ο κύκλος των εργασιών τους, με τη νέα σας ρύθμιση προβαίνετε σε άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των εμπορικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, αφού περιορίζετε το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών τους μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ σε αντίθεση με τις λοιπές επιχειρήσεις που δικαιούνται να ρυθμίζουν τις οφειλές τους για ποσό άνω των 100.000 ευρώ μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ.

Μια τέτοια ρύθμιση είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει σύγχυση ως προς τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν τις ευνοϊκές διατάξεις των ανωτέρω αποφάσεών σας, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν κατά προτίμηση επιχειρήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε βάρος άλλων πραγματικά πληγεισών από τις πυρκαγιές επιχειρήσεων, οδηγώντας τις σε οικονομικό αδιέξοδο και το οριστικό κλείσιμό τους.

Λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι, γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία, όπως είναι οι πυρκαγιές, που πλήττουν τις επιχειρήσεις και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ανθρώπινου παράγοντα, γιατί θα πρέπει να συνεκτιμώνται κατά τρόπο διαφορετικό και άνισο; Μήπως οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του Νομού Μεσσηνίας υπέστησαν μικρότερη ζημία ή μήπως δεν συνεισφέρουν, ανάλογα με το εύρος των εργασιών τους, στην ανάπτυξη της οικονομίας, ώστε να τυγχάνουν από το Κράτος διαφορετικής, απ΄ τις λοιπές επιχειρήσεις μεταχείριση;

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να κινήσει άμεσα τις νόμιμες διαδικασίες για την έκδοση τροποποιητικής απόφασης ώστε να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις όλες γενικά οι επιχειρήσεις.

  • Είναι στις προτεραιότητές του, μέσα στο πνεύμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συμβάλλουν δυναμικά στην τόνωση της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών, να επεκτείνει την ευνοϊκή ρύθμιση των χορηγηθέντων σε αυτές δανείων και των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους για ποσά άνω των 100.000 ευρώ;

                                                                                                    Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς