Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη αναγκών λογοθεραπείας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 1135
Ημερ. Κατάθεσης: 25-
10-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

-Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη αναγκών λογοθεραπείας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί να προκηρύσσονται θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών λογοθεραπείας με τυπικά προσόντα διορισμού (πτυχία), τα οποία δεν παρέχονται και δεν αναγνωρίζονται από τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα.

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 90053/Γ6/9-9-2005 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύχθηκε η πρόσληψη δέκα θέσεων θεραπευτών λόγου της κατηγορίας Π.Ε με τυπικό προσόν το πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 1/288Μ/2007/7-7-2007 Απόφαση, το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής προκήρυξε την πλήρωση θέσεων λογοθεραπευτών με τυπικό προσόν πτυχίο λογοθεραπείας ΑΕΙ.

Όπως καλά γνωρίζετε, στα ΑΕΙ της χώρας μας δεν λειτουργούν τμήματα λογοθεραπείας, πλην των παιδαγωγικών τμημάτων, τα οποία όμως δεν παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι απαραίτητες στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών του τομέα της λογοθεραπείας.

Αντίθετα, στη χώρα μας λειτουργούν νομίμως ΤΕΙ που παρέχουν επαρκή εκπαίδευση και άρτιες επιστημονικές γνώσεις σε θέματα αποκατάστασης λόγου και ακοής και χορηγούν αναγνωρισμένα πτυχία που καλύπτουν όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή. Είναι το ΤΕΙ Λογοθεραπείας της Πάτρας καθώς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Δίκτυο-Νέστωρ της Πάτρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  • Με ποιο σκεπτικό οι παραπάνω προκηρύξεις απαιτούν για τη συμμετοχή των υποψηφίων, ως τίτλο σπουδών, το πτυχίο Λογοθεραπείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αφού δεν λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα στα ΑΕΙ της χώρας μας;

  • Προτίθενται να προβούν στη διόρθωση των ανωτέρω προκηρύξεων, στην περίπτωση που δεν έχουν υλοποιηθεί, και δεν έχουν καλυφθεί οι αντίστοιχες θέσεις, ώστε να αντικατασταθεί ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών από το πτυχίο Λογοθεραπείας των ΤΕΙ της χώρας μας;

  • Λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης συμβολής των σπουδών λογοθεραπείας στην αποκατάσταση της παθολογίας του λόγου ατόμων νεαρής ηλικίας αλλά και ηλικιωμένων, που δυστυχώς έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις και στη χώρα μας, προτίθενται να μεριμνήσουν ώστε στο μέλλον να μην εμφανιστούν παρόμοιες παρατυπίες, προκειμένου να προστατευτεί του κύρος των ΤΕΙ και να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμισή τους;

                                                                                               Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007

    Ο βουλευτής

                     Δημήτρης Κουσελάς