Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συλλόγου Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/10/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 182
Ημερ. Κατάθεσης: 1
8-10-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Αιτήματα Συλλόγου Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3598/20-6-2007 Αναφοράς μου για συναφές θέμα, σας διαβιβάζω το από 7-8-2007 έγγραφο του Συλλόγου Συμβασιούχων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Παρακαλώ να επιληφθείτε των αιτημάτων που εκτίθενται στο συνημμένο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι είναι και εύλογο και επιτακτικό να δοθεί κατάλληλη διέξοδος στην αγωνία των επί χρόνια υπηρετούντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και να διασφαλιστεί σε μονιμότερη βάση η εύρυθμη λειτουργία του.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς