Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεταφορά αρμοδιοτήτων για την παραλιακή ζώνη Καλαμάτας από το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 475
Ημερ. Κατάθεσης:
19-07-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

- Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέμα: Μεταφορά αρμοδιοτήτων για την παραλιακή ζώνη Καλαμάτας από το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο Καλαμάτας.

Το άρθρο 244 του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και το άρθρο 28 ν. 2738/1999 προβλέπουν ότι με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται στους Δήμους αρμοδιότητες των Λιμενικών Ταμείων, κάτι που έχει ήδη συμβεί στην περίπτωση του Δήμου Ροδίων, όπου υπάρχει και λειτουργεί δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, ζήτησε, με ομόφωνη απόφασή του, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου σε Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε ειδική αυτοτελή δημοτική υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Επειδή ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά και φυσικά πλεονεκτήματα της Καλαμάτας είναι η παραλιακή της ζώνη, στην οποία μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τις κατάλληλες πολιτικές ανάδειξης και αξιοποίησης, αφού αυτές τις αρμοδιότητες εξακολουθεί να τις ασκεί το Λιμενικό Ταμείο,

Επειδή, παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αντίστοιχη βούληση των πολιτών της Καλαμάτας, η μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο χρονίζει, μάλιστα υπήρξε και αρνητική τοποθέτηση για το θέμα αυτό από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Βλάχο,

Επειδή είναι εύλογη η αγανάκτηση των πολιτών της Καλαμάτας, να περιφρονούνται λόγω της ενδοκυβερνητικής ασυνεννοησίας ο νόμος και η ομόθυμη βούλησή τους να ασκήσει πλήρως η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις αρμοδιότητές της στα όρια της επικράτειάς της και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης θέμα, όπως είναι η παραλιακή ζώνη,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Προτίθενται να προχωρήσουν, όπως προβλέπεται από το άρθρο 244 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στην εκχώρηση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Καλαμάτας, σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας και όπως ήδη συνέβη για τον Δήμο Ροδίων;

  • Πότε σκοπεύουν να ζητήσουν την έκδοση του απαιτούμενου προς τούτο Προεδρικού Διατάγματος;

                                                                                                     Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007

                                                                                                          Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς