Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μη καταβολή νομίμων αμοιβών & αποζημιώσεων εργαζομένων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 383
Ημερ. Κατάθεσης:
18-07-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

-Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Μη καταβολή νομίμων αμοιβών & αποζημιώσεων εργαζομένων

Με αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις, έχουν επιδικαστεί ποσά που αντιστοιχούν σε νόμιμες αμοιβές και επιδόματα καθώς και αποζημιώσεις απολύσεων είκοσι περίπου εργατών και υπάλληλων, που παρείχαν νομίμως τις υπηρεσίες τους στο πυρηνελαιουργικό εργοστάσιο που διατηρούσε στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας η «Α.Ε.Γεωργική Βιομηχανία».

Τα ανωτέρω ποσά είχαν αναγνωριστεί από την εν λόγω Εταιρεία ως οφειλόμενα, με ιδιωτικά συμφωνητικά καταρτισθέντα μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων της και των εργαζομένων στην εταιρεία αυτή.

Ωστόσο, τα ποσά αυτά ουδέποτε καταβλήθηκαν στους εργαζομένους με αποτέλεσμα να οδηγήσουν αυτούς και τις οικογένειές τους σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω Εταιρεία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης με δικαστική απόφαση, έχει δε διορισθεί ως εκκαθαριστής η εδρεύουσα στην Αθήνα Ανώνυμη Εταιρεία «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Διαχειρίσεων Ενεργητικού και Παθητικού».

Επειδή έχει περαιωθεί η διαδικασία του πλειστηριασμού των ακινήτων της ανωτέρω εταιρείας χωρίς οι εργαζόμενοι να έχουν εισπράξει τα οφειλόμενα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Προτίθενται να παρέμβουν ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων στο πυρηνελαιουργικό εργοστάσιο «Α.Ε. Γεωργική Βιομηχανία» σύμφωνα με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και να δοθεί τέλος στην οικονομική ένδεια στην οποία έχουν αδίκως περιέλθει;

  • Είναι στις προτεραιότητές τους να λάβουν υπ’ όψιν και να μεριμνήσουν για την επιβεβλημένη από το Σύνταγμα εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ;

                                                                                                            Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007

    Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς