Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αγροτική Τράπεζα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :8332

Ημερομηνία Κατάθεσης :16.10.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
1. Με συνεχείς Ερωτήσεις μας από το 2006, προς το Υπουργείο σας, σας είχαμε υποδείξει την ανεύθυνη και επιζήμια για τα συμφέροντα του Δημοσίου συμπεριφορά της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε., της οποίας το διοικητή κ. Δημ. Μηλιάκο, κουμπάρο του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή, διορίσατε στη θέση αυτή και τον οποίο προσωπικά προτείνατε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Θέση στην οποία τον επανατοποθετήσατε το 2007 παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις μας για τις καταστροφικές για τα συμφέροντα της Αγροτικής Τράπεζας αποφάσεις του.
 
2. Οι ισχυρισμοί μας για τις τοποθετήσεις 767.000.000 εκατ. Ευρώ σε hedge funds και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα (το 60% δηλαδή των ίδιων κεφαλαίων της Α.Τ.Ε.) από το 2005 και τους εκ τούτου υψηλούς κινδύνους για την Α.Τ.Ε. επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα πορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και τις μηδενικές πλέον αποδόσεις ορισμένων εξ’ αυτών των προϊόντων από το 2006.
 
3. Ήδη από την περυσινή αναταραχή στην αγορά στεγαστικής πίστης στις Η.Π.Α. σας είχαμε προειδοποιήσει για τις δυσμενείς επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο της Α.Τ.Ε., η οποία σύμφωνα και με την έκθεση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν διαθέτει μηχανισμούς διαχείρισης τέτοιων προϊόντων και ως εκ τούτου ανέλαβε ανεύθυνα υψηλούς κινδύνους, χωρίς μάλιστα έρευνα αγοράς και τεκμηριωμένες εισηγήσεις.
 
4. Από το 2007 σας είχαμε γνωρίσει, ότι μόνο από:
 
(α) το δομημένο ομόλογο 5 ετών της Eurobank (20 εκατ. ευρώ) με ISIN ΧS0242072691 και ημερομηνία αγοράς 02/2006 είχε μηδενική απόδοση μόλις τέσσερις μήνες μετά την αγορά του και ότι ήδη πέρυσι κατέγραφε απώλεια εσόδων 5 εκατ. Ευρώ.
 
(β) το δομημένο ομόλογο 10 ετών της Societe General 50 εκατ. Ευρώ με ISIΝ ΧS0226798139 με ημερομηνία αγοράς 09/2005 είχε μηδενική απόδοση από 03/2007. Η συνολική απώλεια μέχρι τη λήξη του θα είναι 25 εκατ. Ευρώ.
 
(γ) Το δομημένο ομόλογο 50 εκατ. Ευρώ, 10 ετών, της Lehman Brothers με ISIN ΧS0210715289 ημερομηνία αγοράς 02/2005 είχε μηδενική απόδοση από 08/2007. Τότε είχαμε προειδοποιήσει ότι το ομόλογο θα είχε απώλειες μέχρι τη λήξη του 19 εκατ. Ευρώ. Σήμερα μετά την πρόσφατη κρίση και την πτώχευση της L.B., οι απώλειες θα ανέλθουν τουλάχιστον σε 43 εκατ. Ευρώ.
 
Δηλαδή σας είχαμε ήδη από πέρυσι προειδοποιήσει ότι μόνο από 3 επενδύσεις η Α.Τ.Ε. είχε βεβαιωμένες απώλειες εσόδων.
 
5. Ήδη η Α.Τ.Ε. μετά την πρόσφατη κρίση με ανακοινώσεις της και δηλώσεις της διοίκησής της έχει πανικόβλητη προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις ζημίες, που έχουν προκύψει στα αποτελέσματα της Τράπεζας, οι οποίες μάλιστα αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2008. Οι ζημίες αυτές καταγράφηκαν κατ’ αρχήν στο αποθεματικό (μείωση του αποθεματικού) και στη συνέχεια με το ξέσπασμα της κρίσης καταγράφηκαν στα αποτελέσματα της τράπεζας (δήλωση Υποδιοικητή κ. Βαράγκη) με αντίστοιχη κατά συνέπεια μείωση του κεφαλαίου της. Ήδη πριν την κρίση τα ομόλογα της Lehman Brothers στις 30.06.2008 κατέγραφαν απώλειες 25 εκατ. Ευρώ, ενώ όταν και όποτε ρευστοποιηθούν τα στοιχεία της L.B. κατά τους αναλυτές, θα καταγραφούν απώλειες 43 εκατ. Ευρώ. Η ζημία που καταγράφει η Α.Τ.Ε. έχει σχέση με τη φύση του ομολόγου και την ανεύθυνη και χωρίς υπηρεσιακές εισηγήσεις αγορά του και όχι με την πιστωτική κρίση.
 
Η πρόσφατη κρίση αποκάλυψε αυτά, που ισχυριζόμαστε από το 2006: ότι η ανίκανη διοίκηση της Τράπεζας, υπακούοντας σε εντολές συγκεκριμένου «κέντρου», για να εξυπηρετήσει άνομους σκοπούς, ενώ δεν είχε ούτε υποδομές, ούτε τεχνογνωσία, προχώρησε σε αγορές προϊόντων υψηλού ρίσκου, τα οποία επέφεραν ζημίες στην ίδια και στο Δημόσιο, το οποίο αποτελεί τον κατά 83% κύριο μέτοχό της. Το ομόλογο μάλιστα της Lehman Brothers ήδη από τον Αύγουστο του 2007 είχε μετατραπεί σε ομόλογο μηδενικής απόδοσης (zero coupon bond), ενώ η διοίκηση της Α.Τ.Ε., χωρίς αντίδραση, απλώς ως θεατής καταγράφει τις ζημίες στα αποτελέσματά της.
 
6. Αφού η Α.Τ.Ε. έχει αποτιμήσει το ομόλογο της Lehman Brothers με τη μέθοδο mark to market (δήλωση υποδιοικητή της κ. Βαράγκη Π.) τότε:
 
(α) Το δομημένο ομόλογο της HBOS ποσού 50 εκατ. Ευρώ, που της πούλησε η Citigroup (η οποία HBOS πρόσφατα εξαγοράσθηκε από τη Lloyds TSB) και το οποίο έχει χειρότερα χαρακτηριστικά από εκείνο της L.B., μηδενικής επίσης απόδοσης από το 2007, καταγράφει ζημίες 25 εκατ. δρχ.
 
(β) Το δομημένο ομόλογο της Societe General ποσού 50 εκατ. ευρώ, επίσης μηδενικής απόδοσης από το 2007, καταγράφει επίσης ζημίες 25 εκατ. δρχ.
 
Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την πιστωτική κρίση, η Α.Τ.Ε. μόνο από 3 ομόλογα καταγράφει ζημίες 75.000.000 ευρώ!
 
7. Πέρα από τα πιο πάνω 3 δομημένα ομόλογα, ήδη υπάρχουν άλλα δύο δομημένα προϊόντα (Deutsche Bank A.G. London και EFG Hellas PLC ) ποσών 10 εκατ. ευρώ το πρώτο και 12 εκατ. ευρώ το δεύτερο, ήδη είναι μηδενικής απόδοσης και καταγράφουν ζημίες. Συνολικά, σύμφωνα με τον τρόπο εκτίμησης της Α.Τ.Ε. μέχρι τη λήξη τους τα τριανταένα (31) χρηματοοικονομικά προϊόντα που κατέχει η Τράπεζα (τα 5 ήδη με μηδενική απόδοση) και στα οποία αφρόνως επένδυσε τα χρήματα του Δημοσίου και των ελλήνων πολιτών, οι απώλειες θα ανέλθουν σε 188.000.000 ευρώ!
 
Το πρόβλημα με τα δομημένα προϊόντα που αγόρασε η Α.Τ.Ε. έγκειται (α) στο μεγάλο ύψος των κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν, (β) στη φύση των προϊόντων λόγω της εμφανέστατης επικινδυνότητάς τους, (γ) στη μορφή της δόμησής του, (δ) στην απουσία τεκμηριωμένων εισηγήσεων και παντελούς έλλειψης έρευνας αγοράς, αφού καθοδηγήθηκαν από συγκεκριμένο κέντρο και (ε) όπως επεσήμανε και η Τ.τ.Ε. στην απουσία υποδομών και εμπειριών σε τέτοια προϊόντα των υπηρεσιών της Τράπεζας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι στελέχη του τραπεζικού χώρου, επισημαίνουν ότι η διοίκηση της Α.Τ.Ε, «είτε αποτελείται από φαύλους (εάν αποδειχθεί δόλος), είτε από παντελώς ανόητους», αφού οδήγησαν την τράπεζα που διαχειρίζονται, να λάβει τόσο επικίνδυνες και ζημιογόνες μακρόχρονες αποφάσεις για θέματα που αγνοούσαν.
 
8. Αποκαλύπτεται σήμερα ότι εκτός από την off- shore εταιρία, η οποία ιδρύθηκε στα Virgin Islands, την Ealy International S.A., στην οποία καταβλήθηκαν μίζες διαμεσολάβησης για δομημένα προϊόντα μέσω της Carlyle Inv., υπάρχει και δεύτερη εταιρία μίζας, η οποία συστήθηκε για να εισπράξει προμήθειες από το SIN XS0210715289 ομόλογο της Lehman Brothers ύψους 50 εκατ. Ευρώ, όπως προκύπτει από το έγγραφο της L.B., επί του οποίου υπάρχει συνυπογραφή Υποδιοικητή της Α.Τ.Ε.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Ήταν σε γνώση σας όλες οι πιο πάνω ζημιογόνες αποφάσεις της Διοίκησης της Α.Τ.Ε., όταν προτείνατε το 2007 την εκ νέου τοποθέτηση ως διοικητή της Τράπεζας του κ. Δημητρίου Μηλιάκου;
 
2. Εάν δεν ήταν σε γνώση σας τότε, πέρα τις συνεχείς από το 2006 προειδοποιήσεις της Τ.τ.Ε. και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και τη δικαιοσύνη, σήμερα που έχει επέλθει αποδεδειγμένα ζημία στην Τράπεζα και το Δημόσιο από τις άφρονες ή δόλιες ενέργειες της Διοίκησής της, τι σκοπεύετε να πράξετε; Θα πληρώσουν κάποιοι επί τέλους για τα ανομήματά τους;
 
3. Ποιοι και γιατί διαμεσολάβησαν στην καταβολή προμηθειών σε τρίτους (μίζες) για την αγορά μάλιστα ζημιογόνων προϊόντων; Θα καλέσετε τη διοίκηση της Α.Τ.Ε. να σας δώσει τα στοιχεία των δύο αυτών εταιριών, οι οποίες έλαβαν προμήθειες για την αγορά των ζημιογόνων προϊόντων; Είναι δυνατό να έχει καταβληθεί μίζα σε διαμεσολαβητή για μηδενικής απόδοσης προϊόντων της L.B.;
 
4. Είναι σε γνώση σας, ότι εν μέσω της κρίσης πριν από λίγες ημέρες η Α.Τ.Ε. χορήγησε δάνειο στη Citi, με εγγύηση ομόλογα χωρών της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όταν καμία τράπεζα δεν χορηγούσε δάνεια σε χρηματοπιστωτικούς οίκους;
 
5. Τι πρόκειται να πράξετε στις 31.12.2008, οπότε και λήγει ομόλογο του ελληνικού δημοσίου στα χέρια της Α.Τ.Ε. ύψους 1,055 δις. Ευρώ, το οποίο μάλιστα δεν έχει ακόμα την έγκριση των υπηρεσιών της Ε.Ε.;
 
6. Για όλα τα πιο πάνω θέματα η Διοίκηση της Α.Τ.Ε. όφειλε να είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη διοίκηση του Χ.Α.Α. Επειδή δεν το έχει πράξει, τι πρόκειται να κάνει το Υπουργείο σας για την ενημέρωση των φορέων αυτών και της αγοράς, για όλα όσα σήμερα σας γνωστοποιούμε;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ