Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/7/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 197/15
Ημερομηνία Κατάθεσης: 12.07.07

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σε συνέντευξη Τύπου στις 22-1-2007, ο κ. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ διαβεβαίωνε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τον Εθνικό Σχεδιασμό, με βάση τον οποίο έχουν καταρτιστεί και οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εγκρίθηκε με την 486/10-2-2005 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας, προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε κάθε μια από τις 7 Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε) της Περιφέρειας (ορίζονται 3 Δ.Ε. στο νομό Κορινθίας και από μία στους υπόλοιπους 4 νομούς), μέχρι το 2010.

Παράλληλα, υπάρχει υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ε.Ε. να ολοκληρωθεί μέχρι το 2008 η αποκατάσταση και το κλείσιμο των χωματερών από τους ΟΤΑ, αλλιώς θα της επιβληθούν βαρύτατα πρόστιμα.

Επειδή η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κρίσιμο θέμα για την υγεία των πολιτών και για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και προσεκτική επιλογή των μεθόδων διαλογής, ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μην μεταβούμε απλώς από την άναρχη εναπόθεση των σκουπιδιών σε ΧΑΔΑ, στην εξίσου άναρχη «υγειονομική» ταφή τους σε ΧΥΤΑ, ή σε «βολικές», αλλά ακριβές και επιβλαβείς για το περιβάλλον επιλογές καύσης,

Επειδή οι ΧΥΤΑ έχουν πεπερασμένη διάρκεια ζωής και έχουν ήδη ξεπεραστεί διεθνώς ως κύρια μέθοδος διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προς όφελος της αποτελεσματικής διαλογής, της ανακύκλωσης και των μηχανικών μεθόδων κομποστοποίησης στερεών αποβλήτων, στη λογική της ελαχιστοποίησης των υπολειμμάτων και της υγειονομικής ταφής τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ),

Επειδή, πέραν της ένταξης στο Πρόγραμμα «Θησέας» των μελετών για τους ΧΥΤΑ Λακωνίας (3-8-2006) και Μεσσηνίας (29-6-2006) και της πρόσφατης ανακοίνωσης της Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Δυτικής Κορινθίας, ουδέν νεότερον έχουμε

για τους εξασφαλισθέντες πόρους και τις ενέργειες της Περιφέρειας ως προς την υλοποίηση –ή την επανεξέταση- του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα στερεά απόβλητα,

για την αναγκαία συμπλήρωσή του με υποδομές διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κλπ – με την εξασφάλιση της αναγκαίας προς τούτο χρηματοδότησης,

Επειδή οι φορείς και οι πρακτικές ανακύκλωσης βρίσκονται ακόμα σε νηπιακό στάδιο στη χώρα μας (ανακυκλώνουμε μόνο το 13% των απορριμμάτων), αυτή δε η υστέρηση ισχύει πολύ περισσότερο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Επειδή, τέλος, το βάρος της υλοποίησης των υποχρεώσεων της Πολιτείας για προστασία του περιβάλλοντος, για αποτελεσματικά κίνητρα χωροθέτησης ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, για ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα διαλογής-ανακύκλωσης, για σύσταση φορέων και για ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν μπορεί να μετατίθεται στους ΟΤΑ, χωρίς παράλληλα να τους διασφαλίζονται και τα αναλογούντα μέσα και πόροι,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Τι ακριβώς περιλαμβάνει το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι τυχόν επικαιροποιήσεις του; Ζητείται να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Σχεδίου και των τυχόν επικαιροποιήσεων αυτού.

  • Τι κονδύλια προβλέπονται για την υλοποίηση του εν λόιγω Σχεδίου (συνολικό κόστος υλοποίησης, κονδύλια από εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση) και σε ποιο βαθμό έχουν αυτά διασφαλιστεί για κάθε Νομό;

  • Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται α) η αποκατάσταση και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και β) η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τους ΧΥΤΑ; Τι χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για τα θέματα αυτά;

  • Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χωροθέτηση των ΧΥΤΑ ανα νομό και ποιά κίνητρα ή εναλλακτικές λύσεις προβλέπονται σε περίπτωση αντίθεσης των τοπικών κοινωνιών;

  • Υπάρχει εξειδικευμένος σχεδιασμός, σε επίπεδο Περιφέρειας και για κάθε Νομό της Πελοποννήσου, για Κέντρα και υποδομές διαλογής απορριμμάτων στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ταφής υπολειμμάτων; Ζητείται να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα.

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα θέματα ανακύκλωσης, καθώς και για την προώθηση σύγχρονων υποδομών, επενδύσεων και μεθόδων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων, με λογικό κόστος και με σεβασμό στο περιβάλλον;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Δημήτρης Κουσελάς

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Πέτρος Κατσιλιέρης

Ιωάννης Μανιάτης

’γγελος Μανωλάκης

Δημήτρης Ρέππας

Αναστάσιος Χωρέμης