Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ερώτηση για επενδύσεις της Α.Τ.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :8333

Ημερομηνία Κατάθεσης :16.10.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Θέμα: "Ερώτηση για επενδύσεις της Α.Τ.Ε."
 
Το ΠΑΣΟΚ, με συνεχείς Ερωτήσεις από το 2006 προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, έχει επισημάνει τους ανεύθυνους και επιζήμιους, για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, χειρισμούς της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.
 
Οι επίμονοι ισχυρισμοί μας, ήδη από το 2005, για την ανάληψη υψηλών κινδύνων από την ΑΤΕ, λόγω των τοποθετήσεων ύψους 767.000.000 εκατ. Ευρώ σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα (πρόκειται δηλαδή για το 60% δηλαδή των ίδιων κεφαλαίων της Α.Τ.Ε.), επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τα πορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και από τις μηδενικές πλέον αποδόσεις ορισμένων εξ’ αυτών των προϊόντων από το 2006.
 
Είχαμε προειδοποιήσει, ήδη από πέρυσι, οπότε και εκδηλώθηκε η αναταραχή στην αγορά στεγαστικής πίστης στις Η.Π.Α., για τις επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο της Α.Τ.Ε., η οποία, σύμφωνα και με την έκθεση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν διαθέτει μηχανισμούς διαχείρισης τέτοιων προϊόντων και, ως εκ τούτου, ανέλαβε ανεύθυνα υψηλούς κινδύνους, χωρίς μάλιστα έρευνα αγοράς και τεκμηριωμένες υπηρεσιακές εισηγήσεις.
 
Από το 2007 είχαμε γνωστοποιήσει ότι:
 
(α) Το δομημένο ομόλογο 5 ετών της Eurobank (20 εκατ. ευρώ) με ISIN ΧS0242072691 και ημερομηνία αγοράς 02/2006 είχε μηδενική απόδοση μόλις τέσσερις μήνες μετά την αγορά του και ότι ήδη πέρυσι κατέγραφε απώλεια εσόδων της τάξεως των 5 εκατ. Ευρώ.
 
(β) Το δομημένο ομόλογο 10 ετών της Societe General 50 εκατ. Ευρώ με ISIΝ ΧS0226798139 και με ημερομηνία αγοράς 09/2005 είχε μηδενική απόδοση από 03/2007. Η συνολική απώλεια μέχρι τη λήξη του εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 25 εκατ. Ευρώ.
 
(γ) Το δομημένο ομόλογο 50 εκατ. Ευρώ, διάρκειας 10 ετών, της Lehman Brothers με ISIN ΧS0210715289 και ημερομηνία αγοράς 02/2005 είχε μηδενική απόδοση από 08/2007. Τότε είχαμε προειδοποιήσει ότι το ομόλογο θα είχε απώλειες, μέχρι τη λήξη του, της τάξεως των 19 εκατ. Ευρώ. Σήμερα, μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την πτώχευση της Lehman Brothers, οι απώλειες θα ανέλθουν τουλάχιστον σε 43 εκατ. Ευρώ.
 
Προκύπτει δηλαδή, όπως ακριβώς είχαμε από πέρυσι προειδοποιήσει, το Υπουργείο Οικονομικών ότι μόνο από 3 επενδύσεις η Α.Τ.Ε. είχε βεβαιωμένες απώλειες εσόδων.
 
Μετά την εκδήλωση της κρίσης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, η διοίκηση της Α.Τ.Ε. επεχείρησε, ανεπιτυχώς, με ανακοινώσεις της να δικαιολογήσει τις ζημίες που παρουσιάστηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 30.06.2008. Οι ζημίες αυτές καταγράφηκαν κατ’ αρχήν στο αποθεματικό (το οποίο μειώθηκε) και στη συνέχεια, με το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης, στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, με αντίστοιχη κατά συνέπεια μείωση του κεφαλαίου της. Ήδη, πριν την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, τα ομόλογα της Lehman Brothers στις 30.06.2008 κατέγραφαν απώλειες της τάξεως των 25 εκατ. Ευρώ, ενώ όταν και όποτε ρευστοποιηθούν τα προϊόντα της Lehman Brothers, κατά τους αναλυτές, θα καταγράψουν απώλειες της τάξεως των 43 εκατ. Ευρώ. Η ζημία που καταγράφει η Α.Τ.Ε. οφείλεται επομένως, όχι στην διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά στη φύση του ομολόγου και την ανεύθυνη, και χωρίς τις αναγκαίες υπηρεσιακές εισηγήσεις για την αγορά του, απόφαση της διοίκησης της Α.Τ.Ε..
 
Η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε όλα όσα ισχυριζόμασταν από το 2006: ότι η διοίκηση της Α.Τ.Ε., προχώρησε σε αγορές προϊόντων υψηλού κινδύνου, τα οποία επέφεραν ζημίες τόσο στην Τράπεζα, όσο και στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αποτελεί τον κατά 83% κύριο μέτοχό της.
 
Το ομόλογο μάλιστα της Lehman Brothers, ήδη από τον Αύγουστο του 2007, είχε μετατραπεί σε ομόλογο μηδενικής απόδοσης (zero coupon bond), με τη διοίκηση της Α.Τ.Ε. να παραμένει απλώς θεατής καταγράφοντας απλά τις ζημίες στα αποτελέσματα της Τράπεζας. Επειδή η Α.Τ.Ε. έχει αποτιμήσει το ομόλογο της Lehman Brothers με τη μέθοδο mark to market, προκύπτει ότι:
 
(α) Το δομημένο ομόλογο της HBOS ποσού 50 εκατ. Ευρώ, που της πούλησε η Citigroup (η οποία HBOS πρόσφατα εξαγοράσθηκε από τη Lloyds TSB) και το οποίο έχει χαρακτηριστεί χειρότερο από εκείνο της Lehman Brothers, μηδενικής επίσης απόδοσης από το 2007, καταγράφει ζημίες 25 εκατ. ευρώ.
 
(β) Το δομημένο ομόλογο της Societe General ποσού 50 εκατ. ευρώ, επίσης μηδενικής απόδοσης από το 2007, καταγράφει επίσης ζημίες 25 εκατ. ευρώ.
 
Αυτό σημαίνει ότι, πριν ακόμα εκδηλωθεί η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η Α.Τ.Ε. μόνο από 3 ομόλογα (δομημένα ομόλογα των Lehman Brothers, HBOS και Societe General) καταγράφει ζημίες 75.000.000 ευρώ!
 
Εκτός από τα τρία παραπάνω δομημένα ομόλογα, η Α.Τ.Ε. κατέχει ακόμα δύο δομημένα προϊόντα (Deutsche Bank A.G. London και EFG Hellas PLC ) της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ το πρώτο και 12 εκατ. ευρώ το δεύτερο. Τα δομημένα αυτά προϊόντα έχουν ήδη είναι μηδενική απόδοση και καταγράφουν σημαντικές ζημίες.
 
Συνολικά, σύμφωνα με τον τρόπο εκτίμησης της Α.Τ.Ε., τα τριανταένα (31) χρηματοοικονομικά προϊόντα που κατέχει η Τράπεζα (τα 5 ήδη με μηδενική απόδοση), και στα οποία επένδυσε ανεύθυνα η διοίκησή της μέχρι τη λήξη τους θα καταγράψουν απώλειες της τάξεως των 188.000.000 ευρώ!
 
Σημειώνεται εξάλλου, ότι το πρόβλημα με τις επενδύσεις της Α.Τ.Ε. σε δομημένα προϊόντα έγκειται:
 
(α) στο μεγάλο ύψος των κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν επισφαλώς,
 
(β) στην επικινδυνότητα των προϊόντων,
 
(γ) στη μορφή της δόμησής τους, και
 
(δ) στην απουσία τεκμηριωμένων εισηγήσεων και παντελούς έλλειψης εξειδικευμένης τεχνογνωσίας όσον αφορά στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.
 
Τέλος, αποκαλύπτεται σήμερα ότι εκτός από την εξωχώρια (off- shore) εταιρία Ealy International S.A., η οποία ιδρύθηκε στα Virgin Islands, και στην οποία καταβλήθηκαν «προμήθειες» διαμεσολάβησης για δομημένα προϊόντα μέσω της Carlyle Inv., υπάρχει και δεύτερη εταιρία παράνομων προμηθειών, η οποία συστήθηκε για να εισπράξει προμήθειες από το SIN XS0210715289 ομόλογο της Lehman Brothers ύψους 50 εκατ. Ευρώ, όπως προκύπτει από το έγγραφο της Lehman Brothers, επί του οποίου υπάρχει συνυπογραφή Υποδιοικητή της Α.Τ.Ε.
 
Κατόπιν των ανωτέρω,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:
 
1. Ήταν σε γνώση σας όλες οι πιο πάνω επιζήμιες για τα συμφέροντα της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου αποφάσεις της Διοίκησης της Α.Τ.Ε., όταν προτείνατε το 2007 την εκ νέου τοποθέτηση ως διοικητή της Τράπεζας του κ. Δημητρίου Μηλιάκου;
 
2. Εάν δεν ήταν σε γνώση σας τότε, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και τη δικαιοσύνη, σήμερα που έχει επέλθει αποδεδειγμένα ζημία στην Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο από τις ανεύθυνες ενέργειες της Διοίκησής της, τι σκοπεύετε να πράξετε; Θα καταλογιστούν και θα λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τις πράξεις και παραλήψεις τους;
 
3. Ποιοι και γιατί διαμεσολάβησαν στην καταβολή προμηθειών σε τρίτους για την αγορά ζημιογόνων προϊόντων; Θα καλέσετε τη διοίκηση της Α.Τ.Ε. να σας δώσει τα στοιχεία των δύο αυτών εξωχώριων εταιριών, οι οποίες έλαβαν προμήθειες για την αγορά των ζημιογόνων προϊόντων; Είναι δυνατό να έχει καταβληθεί «προμήθεια» σε διαμεσολαβητή για μηδενικής απόδοσης προϊόντα της Lehman Brothers;
 
4. Είναι σε γνώση σας, ότι εν μέσω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, πριν από λίγες ημέρες η Α.Τ.Ε. χορήγησε δάνειο στη Citi, με εγγύηση ομόλογα χωρών της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όταν καμία τράπεζα δεν χορηγούσε δάνεια σε χρηματοπιστωτικούς οίκους;
 
5. Τι πρόκειται να πράξετε στις 31.12.2008, οπότε και λήγει ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου στα χέρια της Α.Τ.Ε. ύψους 1,055 δις. Ευρώ, το οποίο μάλιστα δεν έχει ακόμα την έγκριση των υπηρεσιών της Ε.Ε.;
 
6. Για όλα τα πιο πάνω θέματα η Διοίκηση της Α.Τ.Ε. όφειλε να είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επειδή δεν το έχει πράξει, τι πρόκειται να κάνει το Υπουργείο σας για την ενημέρωση των φορέων αυτών και της αγοράς, για όλα όσα σήμερα σας γνωστοποιούμε;