Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συμβασιούχων Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2137/18-12-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.18.12.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ : - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 

Θέμα: Αιτήματα Συμβασιούχων Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 16-12-2008 Δελτίου Τύπου Συμβασιούχων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με το οποίο διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τους από την προκήρυξη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο, σημειώνοντας ότι κάλυπταν μέχρι τώρα πάγιες ανάγκες της Σχολής, οι συμβάσεις τους λήγουν την 31-12-2008, αλλά δεν έχει προβλεφθεί καμία κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Σχολής με νέες προσλήψεις εποχικού προσωπικού.

 
Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να αποκατασταθεί αυτή η παράλειψη, για να μπορέσουν να καλυφθούν οι επείγουσες λειτουργικές ανάγκες της συγκεκριμένης Σχολής, οι οποίες δεν ελήφθησαν υπ όψη κατά την προκήρυξη των θέσεων εποχικού προσωπικού για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.