Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς απόφαση Σ.Τ.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας

Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα

Αρ. πρωτ. Βουλής:4133

Ημ. Κατάθεσης: 09-02-2007

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς απόφαση Σ.Τ.Ε.

            

 

Με την υπ΄ αριθ. 2350/2006 απόφαση του Γ΄ τμήματος του Σ.Τ.Ε. έγινε δεκτή η ασκηθείσα από 15 Ιουνίου 2001 έφεση και εκρίθη ότι η παράλειψη συμμετεχόντων σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. από τους πίνακες των διοριστέων δεν είναι νόμιμη.

 

 

Η ίδια δε απόφαση διέταξε την παραπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για τη διενέργεια της απαραίτητης διαδικασίας, δηλαδή της υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης με βάση τη βαθμολογία και τη σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων στον πίνακα διοριστέων.

 

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης του Σ.Τ.Ε. (11-9-06) μέχρι σήμερα, δεν κινήθηκε καμιά διαδικασία προκειμένου η Διοίκηση να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, παρά την όχληση των ενδιαφερομένων, με αίτησή τους προς αυτήν.

 

 

Επειδή η παρατηρούμενη καθυστέρηση και απραξία της Διοίκησης κρίνεται εντελών αδικαιολόγητη

 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Θα κινηθεί η νόμιμη διαδικασία για την παραπομπή της παραπάνω υπόθεσης στη Διοίκηση, η οποία θα επανακρίνει τους ενδιαφερόμενους όπως διατάσσει η απόφαση του Σ.Τ.Ε.;

 

 

Σκοπεύει να διατάξει έρευνα για τη διαπίστωση των λόγων της καθυστέρησης και την επαναφορά της νομιμότητας στη λειτουργία των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησης, σύμφωνα με τις Συνταγματικές επιταγές, τις Αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας και των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας;

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2007

 

Ο βουλευτής


Δημήτρης Κουσελάς