Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση αμοιβής για ανεύρεση αρχαίων σε αγρόκτημα ιδιώτη στο Δήμο Νέστορος Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3159
Ημερομηνία Κατάθεσης : 10-3-2009

 
ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

          - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Θέμα:  Χορήγηση αμοιβής για ανεύρεση αρχαίων σε αγρόκτημα ιδιώτη στο Δήμο Νέστορος Νομού Μεσσηνίας 

Σχετ.: Το αριθ. πρωτ.: 5181/27-11-2008 έγγραφο της ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας.

Κύριε Υπουργέ
 

Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο της ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας που αφορά στην καθυστέρηση χορήγησης αμοιβής για ανεύρεση αρχαίων σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας ιδιώτη, μετά από την ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005, σε κτήμα ιδιοκτησίας του.

Λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι, η καθυστέρηση διεκπεραίωσης τέτοιων υποθέσεων, δημιουργεί αβεβαιότητα σε βάρος των ιδιωτών, ενισχύει τη δυσπιστία τους απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες και επιτείνει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας που ταλανίζει τη χώρα μας, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση προώθηση της ανωτέρω υπόθεσης, ώστε και να ικανοποιηθεί το αίτημα της δικαιούχου αμοιβής για την ανεύρεση στο κτήμα της αρχαίων και να δοθεί τέλος στη δημιουργηθείσα εκκρεμότητα.

 
 
   Αθήνα,  9 Μαρτίου  2009  
 
Ο βουλευτής
 
         Δημήτρης Κουσελάς