Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα καθηγητών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :5753
Ημερομηνία Κατάθεσης :18.09.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Προβλήματα καθηγητών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Ομοσπονδία καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών & Μουσικής) διαμαρτύρεται για την άνιση και διαφορετική αντιμετώπιση των μελών της από τα αρμόδια διοικητικά όργανα (προϊσταμένους, διευθυντές, συμβούλους & υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία αποφασίζουν για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και κάθε άλλου είδους υπηρεσιακή μεταβολή τους).

Όσον αφορά στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα του ωραρίου τους. Οι καθηγητές που απασχολούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν μειωμένες ώρες διδασκαλίας (2-3-5 εβδομαδιαίως), ενώ αυτοί που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν αυξημένο ωράριο (23-24 ώρες εβδομαδιαίως) και δεν συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια επιλογής προϊσταμένων γραφείου Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) . Το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο με την απόσπαση καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία, με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί έριδες μεταξύ των διδασκόντων στο ίδιο σχολείο, με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία ενός ευαίσθητου τομέα εκπαίδευσης όπως είναι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός :

- Προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξομοίωση των καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αντίστοιχους συναδέλφους τους που απασχολούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

- Είναι στις προτεραιότητές του η εναρμόνιση του ωραρίου εργασίας των καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους συναδέλφους τους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ;

- Σκοπεύει να αναγνωριστεί το δικαίωμα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής να συμμετέχουν ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου επιλογής Προϊσταμένων Γραφείου Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.);

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς