Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επανεξέταση αρνητικών κρίσεων συμβασιούχων Υπουργείου Πολιτισμού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :9348
Ημερομηνία Κατάθεσης :5.11.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Θέμα: Επανεξέταση αρνητικών κρίσεων συμβασιούχων Υπουργείου Πολιτισμού

Το Β΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου σας έκρινε ότι από τους Συμβασιούχους που είχαν υποβάλει αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 οι 30 δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ως εκ τούτου αποφάνθηκε αρνητικά. Οι προαναφερόμενοι συμβασιούχοι επανέρχονται με νέες αιτήσεις, συνυποβάλλοντας πρόσθετα στοιχεία και ζητούν την επανεξέταση των αρνητικών γι΄ αυτούς κρίσεων από το αρμόδιο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ αποφάσισε με το από 12/07-11-2007 πρακτικό της την διαβίβαση των αιτήσεων των εν λόγω συμβασιούχων στο Υπουργείο σας προκειμένου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να προβεί σε νέα αιτιολογημένη κρίση σχετικά με την υπαγωγή των Συμβασιούχων στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004.

Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
- Προτίθεται να επιληφθεί ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία σύγκλισης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκειμένου να επανεξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις των 30 Συμβασιούχων με βάσει τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει;