Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :10555
Ημερομηνία Κατάθεσης :07.11.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
Θέμα: Άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας.
 

Κύριε Υπουργέ,

Ο πολύτεκνος Θεμιστοκλής Κυριακόπουλος με την από 21-09-2007 ένστασή του, στρέφεται κατά της από 22-10-2007 απόφασης της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), η οποία αρνείται να του χορηγήσει το σχετικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας για τον ΟΓΑ, με το αιτιολογικό ότι, το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μόνο στον πολύτεκνο που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος διατροφής των ανήλικων τέκνων του. Η κρίση όμως του, αν κάποιος πολύτεκνος γονέας έχει ή όχι την αποκλειστική ευθύνη διατροφής των ανηλίκων τέκνων του, αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, μόνο για την αναγνώριση του πολυτεκνικού επιδόματος και σε καμία περίπτωση για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να παρέμβετε για την επίλυση του δημιουργηθέντος προβλήματος, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι πολύτεκνοι που αποτελούν μια από τις πλέον ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών.