Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Αρνηση της «αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» να εφαρμόσει τις Υπουργικές Αποφάσεις για τη μη καταβολή διοδίων από κατόχους αναπηρικών αυτοκινήτων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :667
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.07.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ‘Αρνηση της «αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» να εφαρμόσει τις Υπουργικές Αποφάσεις για τη μη καταβολή διοδίων από κατόχους αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και σε αντίθεση με την αρ. πρωτ. 749/761/154/162/163 από 21-4-2008 Απάντηση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλου στην 2486/7.4.2008 Αναφορά μου στη Βουλή, εξακολουθεί υπάρχει άρνηση συμμόρφωσης ορισμένων παραχωρησιούχων και ειδικότερα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε, με τις Υπουργικές Αποφάσεις για τη μη καταβολή τελών διοδίων από τους κατόχους αναπηρικών αυτοκινήτων.

Επειδή απαιτείται άμεση λήψη μέτρων από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να μη θίγονται δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προς όφελος ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά και για να μη γίνεται εκ μέρους των παραχωρησιούχων των Ν.Ε.Ο στενή και με σοβαρό έλλειμμα κοινωνικής ευθύνης ερμηνεία των συμβάσεων παραχώρησης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ισχύσει σε κάθε περίπτωση και έναντι κάθε παραχωρησιούχου η εξαίρεση των κατόχων αναπηρικών αυτοκινήτων από τα τέλη καταβολής διοδίων και όντως να ισχύσουν «παραρέγκλιτα» οι αντίστοιχες αποφάσεις του;

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς