Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες ».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :382
Ημερομηνία Κατάθεσης :09.07.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες ».

Κύριοι Υπουργοί,

Δυνάμει της υπ’αριθμ.Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.52346/26.4.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασής σας (η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του Ν.2072/1992),χορηγήθηκε για το έτος 2007,κατά περίπτωση, στα Άτομα με Αναπηρίες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης ή της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των Υπεραστικών Λεωφορείων των ΚΤΕΛ .

Κατόπιν ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στη σύναψη συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς για την παραπάνω έκπτωση ή τη δωρεάν μετακίνηση των Δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη για το έτος 2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση έτσι ώστε εν συνεχεία ο Υπουργός Υγείας να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με τους συγκοινωνιακούς φορείς που θα καθορίζει την αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί στους φορείς αυτούς, τον τρόπο, την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί κατά πολύ η είσπραξη της προαναφερθείσας αποζημίωσης και οι συγκοινωνιακοί φορείς να «ασφυκτιούν» οικονομικά, γεγονός το οποίο εντέλει έχει σοβαρό αντίκτυπο και στα Άτομα με Αναπηρίες που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ερωτώνται λοιπόν, οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Εάν και πότε προτίθενται να προβούν στην έκδοση της παραπάνω απόφασης και εν συνεχεία στη σύναψη της προβλεπόμενης σύμβασης έτσι ώστε οι συγκοινωνιακοί φορείς να λάβουν εγκαίρως την αποζημίωση που δικαιούνται.

Αθήνα, 09.7.2008

Οι Ερωτών Βουλευτές
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ