Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/εκ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών , για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

08-07-2008

Οι βασικοί στόχοι της Οδηγίας που με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρούμε να ενσωματώσουμε στο εθνικό μας δίκαιο είναι η εφαρμογή, ενός κατά το δυνατόν ενιαίου συνόλου διεθνών ελεγκτικών προτύπων, η προσαρμογή των απαιτήσεων για την εκπαίδευση των ελεγκτών, η τήρηση αρχών επαγγελματικής δεοντολογίας, η βελτίωση της δημόσιας εποπτείας των ελέγχων και, τέλος, η πρακτική εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ αυτών των αρχών και των αρχών τρίτων χωρών.

Υπάρχει διεθνώς μεγάλος προβληματισμός για την υψηλή συγκέντρωση που παρατηρείται στην αγορά των ορκωτών ελεγκτών, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Andersen εξαιτίας του λογιστικού σκανδάλου στην υπόθεση Enron .

Η εξέλιξη αυτή έχει αφήσει την αγορά με μόλις τέσσερις μεγάλες εταιρείες (ΡRICE WATERHOUSE COOPER , ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE), οι οποίες ελέγχουν σχεδόν το σύνολο των μεγάλων εταιριών στον πλανήτη και περισσότερο από τα 4/5 των εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη.

Το σοβαρότερο θέμα του ελέγχου είναι, βεβαίως, η ανεξαρτησία της γνώμης του ελεγκτή.

Το περιορισμένο μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και το αντίστοιχο των ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα και την αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου, που είναι μείζονα ζητούμενα από την εφαρμογή της Οδηγίας που καλούμαστε να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο.

Σήμερα ελέγχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές 7.000 περίπου εταιρείες, οι οποίες είναι ανισομερώς κατανεμημένες μεταξύ 7 ελεγκτικών εταιρειών και μερικών ακόμη μικρότερων.

Όλα τα παραπάνω - θα μπορούσα να προσθέσω και πολλά άλλα - σημαίνουν πως για την ελληνική αγορά υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις αξιοπιστίας, ανεξαρτησίας και διαφάνειας στη λειτουργία των ελεγκτικών θεσμών.

Να τονίσω επίσης ότι η χώρα μας είχε ήδη προσαρμόσει τον ελεγκτικό θεσμό και τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ελεγκτών στην παλαιά 8η Οδηγία 84/253/10-4-1984. Η δε Ε.ΛΤ.Ε., το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης και το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου λειτουργούσαν με βάση τον ν. 3148/2003, ασκώντας εποπτεία στον Σ.Ο.Ε.Λ. για την τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του λειτουργήματος των μελών του. Βέβαια, η Κυβέρνηση τροποποίησε το νόμο αυτό ως προς τη σύνθεση των εποπτικών οργάνων - θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό.

Με την νέα 8η Οδηγία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέλησε κυρίως να επιβάλει τη δημόσια εποπτεία των ελέγχων και των ελεγκτικών εταιρειών, ενώ για τα θέματα της χορήγησης των επαγγελματικών αδειών, των επαγγελματικών εξετάσεων, της πρακτικής άσκησης, των προσόντων των ελεγκτών και της τήρησης του μητρώου των ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών, η συντριπτική πλειοψηφία των αντίστοιχων άρθρων της παλαιάς Οδηγίας παραμένουν ίδια και στη νέα. Δεν έχουμε καμία ουσιαστική αλλαγή στα θέματα αυτά.

Παρ όλα αυτά, εσείς, με αυτό το σχέδιο νόμου, επιχειρείτε μεγάλες ανατροπές. Ουσιαστικά ανατρέπετε το περιεχόμενο της τελευταίας Οδηγίας -και εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι:

Πρώτον, την Ε.Λ.Τ.Ε., που ήδη προβλεπόταν από τον ν. 3148/2003, η νέα έκδοση της 8ής Οδηγίας θέλει να την αναβαθμίσει. Εσείς, όμως, στην ουσία, όχι μόνο δεν την αναβαθμίζετε, αλλά τη μετατρέπετε σε... Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ήδη, όπως προαναφέρθηκα, με το άρθρο 18 του ν. 3301/2004, είχατε εκδιώξει σκόπιμα, κατά την άποψη μας, τους εκπροσώπους και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Σ.Ο.Ε.Λ από την ΕΛΤΕ.

Τώρα, λοιπόν, έρχεστε με το καινούριο σχέδιο νόμου, μετά την εκδίωξη των δύο εκπροσώπων που περιλαμβάνονταν στον ν. 3148 που εμείς είχαμε ψηφίσει, και τη μετατρέπετε, στην ουσία, σε μια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Ε .Λ.Τ.Ε. δεν αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, όπως, επί της ουσίας την προδιαγράφει η Οδηγία. Η Οδηγία μπορεί να μην την αναφέρει λεκτικά ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Στην ουσία, όμως, την φωτογραφίζει και την περιγράφει ως τέτοια.

Τον ουσιαστικό έλεγχό της εξακολουθεί να τον έχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα η Ε.Λ.Τ.Ε. παύει να έχει οποιοδήποτε αποφασιστικό ρόλο, εφόσον για τις κανονιστικές της πράξεις, που προβλέπονται στους ορισμούς του άρθρου 2 του σ.ν, προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης.

Με το παρόν νομοσχέδιο είναι σαφής η προσπάθεια που κάνετε να καταστεί η Ε.Λ Τ.Ε. και, εν τέλει, το ίδιο το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όχι μόνο όργανο δημόσιας εποπτείας για τον ελεγκτικό θεσμό, υλοποιώντας τη δημόσια εποπτεία που προβλέπει η Οδηγία, αλλά και όργανο υποκατάστασης και ακύρωσης των επαγγελματικών φορέων των ελεγκτών, δηλαδή του Σ.Ο.Ε.Λ.

Στην ουσία, αντί να προχωρήσετε στο διαχωρισμό, όπως προβλέπει η νέα Οδηγία, ανάμεσα στον επαγγελματικό φορέα και την άσκηση δημόσιας εποπτείας, εσείς τα ταυτίζετε και τα συγκεντρώνετε στην Ε.Λ.Τ.Ε. Αυτό συμβαίνει, διότι από την Οδηγία στο άρθρο 3 παρ.2 και στο άρθρο 32 και 35, τα όργανα αυτά δεν απαιτείται και ούτε θα ήταν θεμιτό να συμπίπτουν, ενώ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. υπάρχει διαχωρισμός της δημόσιας εποπτείας από τους φορείς του επαγγέλματος.

Το νομοσχέδιο επιδεικνύει υπερβάλλοντα και ανεξήγητο ζήλο ως προς την αφαίρεση αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία του επαγγέλματος από το ΣΟΕΛ, αποδίδοντας τες στην ΕΛΤΕ. Αναφέρομαι στη χορήγηση των αδειών, στην εκπαίδευση των ελεγκτών, στην τήρηση του δημόσιου μητρώου, χωρίς αυτή η αφαίρεση αρμοδιοτήτων να απαιτείται από την Οδηγία. Στα θέματα αυτά, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε με λεπτομέρειες στην κατ άρθρο συζήτηση.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ο ΣΟΕΛ, ο επαγγελματικός φορέας των ελεγκτών, λειτουργεί στη χώρα μας από το 1955. Χορηγούσε τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σε πτυχιούχους οικονομικών πανεπιστημίων, μετά από διετή κύκλο μαθημάτων στην εφαρμοσμένη ελεγκτική λογιστική, στο φορολογικό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών και μετά από εξετάσεις που διενεργούνται από ειδική επιτροπή, που όριζε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΣΟΕΛ τηρούσε το δημόσιο μητρώο των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών και αυτά χωρίς να υπάρξει αμφισβήτηση για τη διαφάνεια και την αυστηρότητα της διαδικασίας χορήγησης των αδειών και χωρίς να αναιρείται η ήδη προβλεπόμενη εποπτεία του ΣΟΕΛ από την ΕΛΤΕ, την οποία είχαμε συστήσει από το 2003 με νόμο.

Γιατί επιχειρείτε την απογύμνωση του ΣΟΕΛ από αυτές τις αυτονόητες επαγγελματικές του αρμοδιότητες; Όπως η ΕΛΤΕ, σε υλοποίηση της Οδηγίας, ελέγχει το ΣΠΕ, έτσι θα μπορούσε να ελέγχει και τον ΣΟΕΛ. Δηλαδή να έχει την τελική ευθύνη, όπως ρητώς αναφέρει το άρθρο 32 παρ.4 της Οδηγίας, για την τήρηση του μητρώου, τις εξετάσεις απόκτησης άδειας, τη συνεχή εκπαίδευση, την τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και των εσωτερικών ελέγχων ποιότητας.

Ένα άλλο και πολύ σοβαρό θέμα αφορά στον ακατανόητο υποβιβασμό των απαιτούμενων στη χώρα μας προσόντων για την απόκτηση άδειας ελεγκτή. Δεν απαιτείται πλέον πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής σχολής. Ομως, για να είναι κάποιος ελεγκτής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 36 του Κανονιστικού Νόμου 2190/1920, απαιτείται πτυχίο οικονομικού πανεπιστημίου και πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία λογιστή. Εσείς, με βάση τα προτεινόμενα στο παρόν νομοσχέδιο, στο άρθρο 6, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι κάποιος ελεγκτής μόνο με απολυτήριο Λυκείου και τριετή πρακτική άσκηση, εκ των οποίων μόνο τα δύο χρόνια υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή, υποβαθμίζοντας έτσι τα πτυχία των Οικονομικών πανεπιστημίων και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, καθώς και το Οικονομικό Επιμελητήριο, υποβαθμίζοντας τον ίδιο το θεσμό του ελέγχου.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η σωστή μεταφορά των προδιαγραφών της Οδηγίας για την ανεξάρτητη συγκρότηση και λειτουργία της ΕΛΤΕ και του ΣΠΕ και τη διαφανή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διαδικασία διενέργειας των ποιοτικών ελέγχων. Εμείς προτείνουμε η σύνθεση και των δύο αυτών οργάνων να παραμείνει όπως ορίστηκε με τον ν.3148/2003, πριν τροποποιηθεί από την Κυβέρνηση.

Θα αναφερθώ επίσης στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου, που είναι το άρθρο 31 της Οδηγίας. Το εύρος ευθύνης του ελεγκτή και της ελεγκτική εταιρείας επηρεάζει καθοριστικά τις νέες εισόδους εταιρειών στον κλάδο που, όπως προείπα, είναι υπερβολικά συγκεντροποιημένος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε πρόσφατα τρεις μεθόδους για τον περιορισμό του κινδύνου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ένα είδος αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος των ορκωτών ελεγκτών θα συνδέεται με το εύρος του μεριδίου ευθύνης που τους αναλογεί σε κάθε υπόθεση. Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία και η Βρετανία. έχουν ήδη εισάγει τέτοια όρια.

Όπως προκύπτει και από τη σύσταση της Ε.Ε. της 5/6/2008, η ευθύνη του ελεγκτή και της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί και πρέπει να περιορίζεται για κάθε ζημιά, η οποία προκλήθηκε από τη χρήση της συγκεκριμένης έκθεσης ελέγχου και όχι αόριστα για οποιαδήποτε ζημιά από ενέργεια ή παράλειψη.

Με την τροποποίηση που μας έδωσε ο κ. Υπουργός γίνεται μια αναφορά σε αυτό. Φεύγουμε από το γενικό πλαίσιο και μιλάτε για το δεκαπλάσιο, το οποίο πιστεύω ότι είναι επίσης πάρα πολύ υψηλό.

Δεν θέλω να προχωρήσω σε άλλες λεπτομέρειες. Θα τα πούμε στην κατ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου.

Από όσα είπα, είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής τήν ενσωμάτωση και όχι την ίδια την Οδηγία. Καταψηφίζουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης Οδηγίας, γιατί το νομοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση είναι έξω και από το γράμμα, αλλά και από το πνεύμα της. Επιφυλασσόμαστε στην κατ άρθρο συζήτηση να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προσεκτικά όσα είπε ο κ. Υφυπουργός στην απάντηση που μας έδωσε.

Κύριε Υπουργέ, είπατε πως με το νομοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση, ενσωματώνετε την ευρωπαϊκή Οδηγία. Θα έλεγα ότι την ενσωματώνετε μόνο κατ όνομα και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω.

Ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα της Οδηγίας είναι το άρθρο 32, το οποίο αναφέρεται στις αρχές δημόσιας εποπτείας. Εδώ, από την πλευρά της Ε.Ε. τίθενται έξι πολύ συγκεκριμένες αρχές. Το άρθρο 32 ξεκαθαρίζει ότι τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του συστήματος δημόσιας εποπτείας, επιλέγονται με ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία διορισμού. Στα πλαίσια αυτά, όπως γνωρίζετε, -διότι και εσείς τότε ως Αντιπολίτευση είχατε ψηφίσει το ν.3148/2003- με βάση αυτό το νόμο, λοιπόν, περιγράφεται ο τρόπος διορισμού και μάλιστα με διαφανή τρόπο, του επταμελούς Δ. Σ. της ΕΛΤΕ. Ο νόμος προέβλεπε -και λέω προέβλεπε γιατί τροποποιήθηκε από την παρούσα Κυβέρνηση-, την εξής διαδικασία: η ΕΛΤΕ διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και 4 μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του Δ. Σ. υπάλληλος της ΕΛΤΕ.

Διαβάζω τον νόμο: «Ο πρόεδρος επιλέγεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ευρύτερης αποδοχής, με αποδεδειγμένη πείρα και επιστημονική κατάρτιση. Αντιπρόεδροι επιλέγονται πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστημονική κατάρτιση στη λογιστική ή την ελεγκτική πρακτική, εκ των οποίων το ένα θα είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται από αυτό. Για το διορισμό του προέδρου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 49Α του Κ.Τ.Β.». Στη συνέχεια αναφέρονται τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΤΕ, τα οποία είναι πρόσωπα που υποδεικνύονται από την Τράπεζα Ελλάδος, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και από το ΣΟΕΛ, ανά ένα μέλος, όπως αναφέρει ο νόμος. Αυτή όντως είναι μία καθαρή και διαφανής διαδικασία. Σας διάβασα επακριβώς τι συμβαίνει. Ενώ αυτός ο νόμος, λοιπόν, αποτύπωνε κατά το δυνατόν με ακρίβεια το πνεύμα τής Οδηγίας και το σχετικό εδάφιο, εσείς με το άρθρο 18 του ν. 3301/2004 λέτε το εξής: « η ΕΛΤΕ διοικείται από επταμελές Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».

Εδώ, λοιπόν, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει μία αλλαγή συνολικά όχι μόνο των δύο εκπροσώπων, που κατά τη γνώμη μου, όλως απαράδεκτα τους βγάλατε απ έξω. Υπάρχει συνολικότερη αλλαγή διαδικασίας.

ΣΤΟ άρθρο 32 της Οδηγίας αναφέρεται επί λέξει «το σύστημα δημόσιας εποπτείας πρέπει να έχει την τελική ευθύνη για την εποπτεία». Δεν μιλάει για τη λειτουργία. Εσείς παρεμβαίνετε και στο θέμα της λειτουργίας. Δηλαδή, οι αρμοδιότητες που δίνετε στην ΕΛΤΕ είναι η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, η τήρηση του μητρώου, το θέμα της εκπαίδευσης κλπ. Αυτά αφορούν στη λειτουργία του συστήματος. Εδώ, λοιπόν, φαίνεται καθαρά ότι παραβιάζεται εκ νέου η Οδηγία.

Επίσης στο άρθρο 32 τίθενται έξι συνολικά αρχές, τις οποίες εγώ δεν βλέπω να αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου. Ήμουν τόσο σαφής, για να μην λέτε ότι κάνουμε κριτική στον αέρα. Εμείς, δεν καταψηφίζουμε την Οδηγία. Καταψηφίζουμε τον τρόπο, το γράμμα και το πνεύμα βάσει των οποίων την ενσωματώνετε στο εσωτερικό μας δίκαιο.

ΣΤΟ άρθρο 29 της Οδηγίας, αναφέρονται δέκα συνολικά προϋποθέσεις για τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. Πείτε μου πού είναι αυτές οι δέκα προϋποθέσεις; Που αποτυπώνονται αυτές στο σχέδιο νόμου;

Κύριε Υπουργέ, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει μία σκόπιμη σύγχυση. Η κατάργηση της προϋπόθεσης κατοχής του πανεπιστημιακού τίτλου που επιχειρείτε, σκόπιμα συγχέεται από σας με το άνοιγμα του επαγγέλματος. Κύριε Υπουργέ, όλοι θέλουμε το άνοιγμα του επαγγέλματος. Ακούσατε τι είπα αναφερόμενος εκτενώς σε αυτό το ζήτημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει υποβάθμιση του κύρους και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών.

Για το θέμα των πτυχίων, γι αυτά που βάζει η Οδηγία και γι αυτά που αναφέρετε εδώ, το Πανεπιστήμιο διαφωνεί με την ερμηνεία που κάνατε. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την επιστολή του Πανεπιστημίου, την οποία υπογράφουν δεκάδες πανεπιστημιακοί. Οι προϋποθέσεις που θέτει η Οδηγία είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν συμφωνούσαμε στην ερμηνεία, δεν μας εξαναγκάζει σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσουμε το επίπεδο των κριτηρίων, των τίτλων που απαιτούνται. Στη Μεγάλη Βρετανία, που δεν είναι βασική προϋπόθεση το πτυχίο, μόνο το 3% αυτών που εισέρχονται στο επάγγελμα δεν έχουν οικονομικό πτυχίο.

Κύριε Υπουργέ, θέλω να τοποθετηθώ στο δίλημμα που βάλατε. Λέτε, ενίσχυση της συντεχνιακής λογικής ή τάξη στο επάγγελμα; Αυτό που κάνατε δεν είναι τάξη στο επάγγελμα. Ουσιαστικά επιχειρείτε τον έλεγχο του επαγγέλματος. Είπα ήδη πως η ΕΛΤΕ ουσιαστικά γίνεται Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Αν με αυτή τη διαδικασία, θέλετε να επιχειρήσετε κομματικό έλεγχο στις διαδικασίες των Ορκωτών Λογιστών και χειραγώγηση του επαγγέλματος, αυτό είναι «αλλουνού παπά ευαγγέλιο», αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία !

Εναρμονιστείτε με αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ξεχωρίστε το ποιος ασκεί εποπτεία και έλεγχο και ποιος λειτουργεί το επάγγελμα, γιατί εδώ ουσιαστικά καταργείτε τον φορέα. Το ΣΟΕΛ είναι όπως το ΤΣΜΕΔΕ, το Δ.Σ. του δικηγορικού Συλλόγου κλπ. Είναι επαγγελματικός φορέας και εσείς τον καταργείτε. Του αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα της

λειτουργίας του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό σχετίζεται με οποιαδήποτε σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού σας...

Κύριε Υπουργέ, για τις ρυθμίσεις που υπήρχαν που και εσείς είχατε ψηφίσει, σας καλούμε να κάνετε τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. Επαναφέρετε το ν. 3148. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο νόμος αυτός είχε προλάβει και είχε λάβει υπ όψιν το σχέδιο της παρούσας Οδηγίας. Διότι τότε, η Οδηγία που εξετάζουμε σήμερα, ήταν σχέδιο. Ο νόμος 3148 προβλέπει επίσης, ότι αν τυχόν υπάρξουν τροποποιήσεις σ αυτό το σχέδιο Οδηγίας, θα διορθώσουμε αυτές τις τροποποιήσεις.