Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαχείριση πλαστικών που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης & θερμοκηπίων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3514
Ημερομηνία Κατάθεσης :26.06.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα:.Διαχείριση πλαστικών που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης & θερμοκηπίων.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο Υπομνήματος του Συλλόγου «Φίλοι του Μεσσηνιακού κόλπου» στο οποίο επισημαίνονται τα προβλήματα και προτείνονται μέτρα για τη διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης και θερμοκηπίων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των πλαστικών, που είτε παραμένουν στα χωράφια ή οδηγούνται στις χωματερές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, παρακαλώ να μεριμνήσετε για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, υιοθετώντας και τις προτάσεις που περιέχονται στο συνημμένο.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

 Δημήτρης Κουσελάς