Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ασκηση του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού από τους αποφοίτους του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :10633/12-11-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.12.11..2008

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : - Οικονομίας και Οικονομικών
 
Θέμα: Ασκηση του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού από τους αποφοίτους του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτας.

Επανερχόμενος στην 2749/5-5-2008 Αναφορά μου για το ίδιο θέμα, στην οποία δεν έλαβα απάντηση, σας διαβιβάζω αντίγραφο του με αρ. 7/15-10-2008 αποσπάσματος Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτας με το οποίο ζητείται να ρυθμιστεί, με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον Ν. 2515/1997, ότι και οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’, όπως ισχύει λ.χ. για τους αποφοίτους ΤΕΙ τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, στα οποία διδάσκεται μόνο ένα μάθημα Λογιστικής, ενώ στο εν λόγω Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Καλαμάτας διδάσκονται 5 μαθήματα Λογιστικής και 3 Ελεγκτικής.

 
Δεδομένου ότι ήδη το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Π.Δ. 174/2006 καθόρισε τα επαγγελματικά δικαιώματα των εν λόγω αποφοίτων, αλλά η προαναφερθείσα παράλειψη του Υπ. Οι. Οικ. να τροποποιήσει τον Ν. 2515/1997 εμποδίζει την άσκησή τους, ως προς το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση τακτοποίηση αυτής της σοβαρής εκκρεμότητας.