Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διασφάλιση προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και των εργαζόμενων σε αυτά.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3412
Ημερομηνία Κατάθεσης :19.06.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Διασφάλιση προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και των εργαζόμενων σε αυτά.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του αρ. πρωτ. 12/2-6-2008 Υπομνήματος του Διαπεριφερειακού Συλλόγου Εργαζομένων «Βοήθεια στο σπίτι» Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου, στο οποίο εκτίθενται αναλυτικά η κομβική σημασία των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι», αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτά, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διασφαλισθεί η κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας όσων προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά ούτε και κατάλληλη ρύθμιση που να διασφαλίζει τη σε μόνιμη βάση δωρεάν λειτουργία των δομών «Βοήθεια στο σπίτι», με κατάλληλη δημόσια χρηματοδότηση. Τίθεται μάλιστα άμεσο θέμα συνέχισης αυτών των προγραμμάτων πέραν της 31-8-2008, για όσες αναπτυξιακές και δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν κοινωφελή χαρακτήρα.

Δεδομένου ότι τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελούν μια από τις πιο επιτυχημένες και απαραίτητες δομές στήριξης ενός σύγχρονου και υπεύθυνου κοινωνικού κράτους, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση και οριστική επίλυση των προβλημάτων που εκτίθενται στο συνημμένο.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

 Δημήτρης Κουσελάς