Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Εσφαλμένη εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ σε ζημιές από παγετό σε καλλιέργεια πρώϊμης αγκινάρας, στα Φιλιατρά Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3312
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.06.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: ‘Εσφαλμένη εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ σε ζημιές από παγετό σε καλλιέργεια πρώϊμης αγκινάρας, στα Φιλιατρά Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της από 29-5-2008 ένστασης που υποβλήθηκε στον ΕΛΓΑ από την κα Λύντια Παγάνη, παραγωγό πρώϊμης αγκινάρας στην περιοχή Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας, για τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η εν λόγω καλλιέργεια από παγετό.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να επανεξετασθούν η έκταση της ζημιάς και οι απόψεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ, στο μέτρο που η ενιστάμενη παραγωγός πιστοποιεί δια των συνημμένων στην ένστασή της και την πρωϊμότητα της παραγωγή της (που οι εκτιμητές έκριναν ως «μεσοπρώϊμη») και την τιμή των προϊόντων της.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς