Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σταφιδοπαραγωγών και συκοπαραγωγών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3299
Ημερομηνία Κατάθεσης :09.06.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Προβλήματα ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σταφιδοπαραγωγών και συκοπαραγωγών

Σας διαβιβάζω αντίγραφο αποσπάσματος Πρακτικού της 9/2008 Συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, με την 79/2008 ομόφωνη Απόφασή του, η οποία περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναγκαία άμεση επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σταφιδοπαραγωγοί και οι συκοπαραγωγοί για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση υιοθέτηση των αιτημάτων και των προτάσεων που περιέχονται στο συνημμένο.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς