Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ασφαλιστική κάλυψη ζημιών από παγετό στο Δήμο Νέστορος Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3118
Ημερομηνία Κατάθεσης :26.05.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Ασφαλιστική κάλυψη ζημιών από παγετό στο Δήμο Νέστορος Ν. Μεσσηνίας

Σε συνέχεια της 2484/7-4-08 Αναφοράς μου και της 345/12-5-2008 απάντησης του κ. Υπουργού στο 1631/3-4-2008 ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστορος Ν. Μεσσηνίας, σας διαβιβάζω αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 2450/6-5-2008 επιστολής του Δημάρχου Νέστορος, με το οποίο ζητείται η αυτοτελής ένταξη του Δήμου Νέστορος στο καθεστώς αποζημιώσεων των ΠΣΕΑ, δεδομένου ότι τα ποσοστά ζημιών στις ελαιοκαλλιέργειες στο συγκεκριμένο Δήμο ξεπερνούν το 30%, που προβλέπεται από τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος, διότι οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής ήδη βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας της αύξησης του κόστους παραγωγής και της σημαντικής πτώσης της τιμής του ελαιολάδου.

Αθήνα, 23 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς