Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προτάσεις της Κομισιόν για αποκλεισμό παραγωγών από την ενιαία ενίσχυση.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 12592
Ημερομηνία Κατάθεσης :22.05.2008

ΘΕΜΑ: Προτάσεις της Κομισιόν για αποκλεισμό παραγωγών από την ενιαία ενίσχυση.

Σε συνέχεια της 2368/23-11-07 Ερώτησής μου για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ που αφορούσε στο ενδεχόμενο αποκλεισμού των μικρών εκμεταλλεύσεων (κάτω από 10 στρέμματα) από την ενιαία ενίσχυση και της 381/9-4-2008 απάντησης του Υπουργού, είχα θέσει το ζήτημα ότι με βάση τις νέες προτάσεις της Κομισιόν, που είχαν τεθεί για διαβούλευση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποκλεισμού τουλάχιστον 22.000 ελαιοπαραγωγών και πολλών άλλων αγροτών της Μεσσηνίας (και περίπου δεκαπλάσιων σε ολόκληρη την Ελλάδα) από την ενιαία ενίσχυση, από το 2009 και μετά.

Από τις τελικές προτάσεις που ανακοίνωσε πρόσφατα η αρμόδια Επίτροπος κ. Μπόελ, επιβεβαιώνονται οι ανωτέρω κίνδυνοι για τους μικρούς παραγωγούς, τίθενται δε επιπλέον θέματα:

περιορισμού των πληρωμών ενιαίας ενίσχυσης στα 250 ευρώ κατ’ ελάχιστο ή/και για ελάχιστη εκμετάλλευση ενός εκταρίου. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, εκτιμάται ότι θα αποκλειστούν από την ενιαία ενίσχυση πάνω από 10.000 παραγωγοί της Μεσσηνίας σταδιακής αύξησης της παρακράτησης από 5% σε 13% το 2013.

Επειδή τέτοιοι αποκλεισμοί είναι βέβαιο πως θα αποτελέσουν σοβαρό αντικίνητρο για την ανάπτυξη συνδυασμένων δραστηριοτήτων (λ.χ. αγροτικής παραγωγής και τουρισμού), οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην επιβίωση των τοπικών πληθυσμών και θα δώσουν τη χαριστική βολή στους μικροκαλλιεργητές της Μεσσηνίας και ολόκληρης της χώρας, με πρώτα θύματα τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,

Επειδή οι Προτάσεις της κ. Μπόελ επίκειται να εξετασθούν σε επίπεδο Υπουργών Γεωργίας, θα απαιτηθεί δε από ελληνικής πλευράς κατάλληλη τεκμηρίωση και διακρατικές συμμαχίες για να αποκρούσει την εφαρμογή των βλαπτικών για τους μικροκαλλιεργητές προτάσεων αναμόρφωσης της ΚΑΠ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι στάση προτίθεται να τηρήσει και τι συγκεκριμένα προτίθεται να κάνει προκειμένου να αποτρέψει την υιοθέτηση προϋποθέσεων και περικοπών των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, οι οποίες προδήλως και εμφανώς θα βλάψουν τις μικρές ελληνικές εκμεταλλεύσεις ή/ και τις συνδυασμένες αγροτικές δραστηριότητες;

Τι συγκεκριμένα μέτρα θα προτείνει για τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των μικρών ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων;

                                                                                                                              Αθήνα, 22 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

         Δημήτρης Κουσελάς