Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση μελετητικών και κατασκευαστικών αστοχιών στο Λιμάνι της Κυπαρισσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. πρωτ. Ερωτησεων  12241
Ημερ. Καταθε. Ερωτησεων 16.05.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση μελετητικών και κατασκευαστικών αστοχιών στο Λιμάνι της Κυπαρισσίας.

Με την από 3413/18-12-2007 Ερώτησή μου είχα θέσει το θέμα της αναγκαίας αποκατάστασης των σοβαρών προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, λόγω σοβαρών μελετητικών και κατασκευαστικών προβλημάτων υλοποίησης των έργων που έγιναν σε αυτό (επέκταση του προσήνεμου μώλου, επέκταση του υπήνεμου μώλου, εσωτερικά κρηπιδώματα και εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και του κύκλου ελιγμών), συνεπεία των οποίων οι αλιείς της περιοχής υφίστανται σοβαρές ζημιές κάθε φορά που σημειώνεται θαλασσοταραχή.

Σύμφωνα με την 2025/22-1-2008 απάντηση του ΥΠΕΣΔΑ και την 305/14-1-2008 απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα σε αυτές συνημμένα, η αυτοψία έγινε και στο πόρισμα αυτής, που μου κοινοποιήσατε, επισημαίνεται η ανάγκη πληρέστερης διερεύνησης και η εκπόνηση ειδικής ακτομηχανικής μελέτης, με την επισήμανση ότι «το θέμα πρέπει να εξετασθεί επειγόντως, καθότι έχει τεθεί θέμα ασφαλούς χρήσης του λιμένα από τους ίδιους τους μέχρι σήμερα χρήστες αυτού».

Επειδή από την ημερομηνία γνωστοποίησης στο ΥΠΕΧΩΔΕ της ‘Εκθεσης Αυτοψίας έχουν παρέλθει μήνες, ενώ η αποκατάσταση των μελετητικών και κατασκευαστικών αστοχιών έχει, και κατά τους συντάκτες της αυτοψίας, επείγοντα χαρακτήρα, εφόσον σαφώς τίθενται θέματα ασφαλούς χρήσης του λιμένα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Υιοθέτησαν τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της διενεργηθείσας αυτοψίας στον λιμένα της Κυπαρισσίας;

- Αν ναι, σε τι ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα για την εκπόνηση των αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών, με τη διάθεση, συν τοις άλλοις, της αναγκαίας προς τούτο χρηματοδότησης;

- Τι άλλα μέτρα προτίθενται να λάβουν και με ποιο χρονικό ορίζοντα, ώστε να αντιμετωπισθούν το ταχύτερο τα διαπιστωμένα και σοβαρά προβλήματα ασφαλούς χρήσης του λιμένα Κυπαρισσίας;

Αθήνα, 15 Μαϊου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς