Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκλεισμός πτυχιούχων των τμημάτων χρηματοοικονομικών των Τ.Ε.Ι. από την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/5/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών . :2749
Ημ. Κατάθεσης: 05-05-2008

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Αποκλεισμός πτυχιούχων των τμημάτων χρηματοοικονομικών των Τ.Ε.Ι. από την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού

Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος των Προϊσταμένων και Καθηγητών των τμημάτων Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής των Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Καλαμάτας, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητούν την προσωπική σας παρέμβαση για την προώθηση σχετικής τροπολογίας του Π.Δ. 174/2006 (ΦΕΚ 184/05-09-2006 τ. Α΄) ώστε να συμπεριληφθούν και οι πτυχιούχοι-απόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στους δικαιούχους λήψης άδειας άσκησης επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι, το ανωτέρω αίτημα είναι κρίσιμο για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι., παρακαλώ να το εξετάσετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να μεριμνήσετε για την άμεση ικανοποίησή του ώστε να σταματήσει ο άδικος αποκλεισμός των πτυχιούχων των τμημάτων Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής των Τ.Ε.Ι. από την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Τέλος η ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος θα διευρύνει την αξία και το κύρος των συγκεκριμένων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και θα τα καταστήσει ισοδύναμα με τα τμήματα που παρέχουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να εξασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού.

Αθήνα, 18-4- 2008

         ο
    Βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς