Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Ερωτήσεων  9357

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ.

Στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα alfavita.gr της 10-2-2007, αναπτύσσεται με κάθε λεπτομέρεια το σοβαρό και χρονίζον πρόβλημα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ.

‘Οπως αναφέρεται, σήμερα 34 από τις 93 ειδικότητες των ΤΕΙ εξακολουθούν να στερούνται θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και τούτο, παρά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 25 παρ. β, γ του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 6β του Ν.2916/2001, ότι η Πολιτεία υποχρεούται να εκδώσει Προεδρικά Διατάγματα για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων της κάθε ειδικότητας, έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων Πτυχιούχων από την ίδρυση του αντίστοιχου Τμήματος.

Από το 1989 έως το 1996 εκδόθηκαν 15 Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα για 23 ειδικότητες Τμημάτων των Τ.Ε.Ι, από το 1999 έως το 2002 εκδόθηκαν 3 Π.Δ. για 5 ειδικότητες Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ενω από το 2004-2008 και συγκεκριμένα το 2006 εκδόθηκαν 2 Π.Δ που καλύπτουν 10 Τμήματα των Τ.Ε.Ι.

Σήμερα, εξακολουθούν να μην έχουν οριστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα για 31 τμήματα ΤΕΙ και συγκεκριμένα για τα τμήματα: 1) Ηλεκτρολογίας, 2) Μηχανολογίας, 3) Αυτοματισμού, 4) Ενεργειακής Τεχνολογίας, 5) Ναυπηγικής, 6) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 7) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, 8)Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 9) Βιομηχανικής Πληροφορικής, 10) Οχημάτων, 11) Βιομηχανικού Σχεδιασμού, 12)Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 13) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, 14) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 15) Κλωστοϋφαντουργίας, 16) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 17)Τεχνολογίας Αεροσκαφών, 18)Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων), 19) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, 20) Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων, 21)Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών, 22) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, 23)Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, 24)Διακοσμητικής, 25) Τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων, 26) Εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων, 27)Τεχνολογίας γεωργικών προϊόντων, 28) Βιολογικής Γεωργίας, 29) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, 30) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και 31)Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.

Συνέπεια αυτής της σοβαρής εκκρεμότητας είναι ότι οι πολυάριθμοι απόφοιτοι των εν λόγω τμημάτων ΤΕΙ και μάλιστα σε σημαντικές για την οικονομία μας ειδικότητες, αδυνατούν να διεκδικήσουν θέση της ειδικότητάς τους στο Δημόσιο, ή να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν κανονικά πτυχίο από δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Επειδή η συνέχιση αυτής της εκκρεμότητας υπονομεύει την έγκαιρη εργασιακή αποκατάσταση και την επαγγελματική εξέλιξη πάνω από 350.000 φοιτητών και πτυχιούχων ΤΕΙ, υποβαθμίζοντας περαιτέρω το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο καθυστερούν τα Προεδρικά Διατάγματα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των προαναφερθεισών Σχολών ΤΕΙ και πότε αναμένεται να εκδοθούν;

Αθήνα 31 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς