Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ενταξη των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερομην. 31-03-2008
Αριθμ. πρωτ. Αναφορών  2302

ΑΝΑΦΟΡΑ

‘Ενταξη των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της από 18-3-2008 επιστολής του Δ.Σ. της Πανελλήνιας ‘Ενωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων με την οποία ζητείται η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα το ως άνω αίτημα, δεδομένου ότι οι τεχνολόγοι των ιατρικών εργαστηρίων υφίστανται πλήθος επιβαρυντικών παραγόντων στην εργασία τους, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τη σωματική και την ψυχική υγεία τους.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς